Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ?

Έχουμε πόλεμο


Ό,τι ζούμε το τελευταίο διάστημα δεν περιγράφε-

ται ούτε με τα πιο μελανά χρώματα. Οι ανατροπές

που συμβαίνουν ήδη -αλλά και αυτές που έρχο-

νται- στη ζωή εκατομμυρίων εργαζόμενων δεν έ-

χουν προηγούμενο εδώ και μισό αιώνα! Η επίθεση

του κεφάλαιου, μέσω της κυβέρνησης που το υ-

πηρετεί, είναι σκληρά και ανελέητα αντεργατική:

σαρωτικές αλλαγές σε μισθούς και συντάξεις, πε-

ρικοπές επιδομάτων και δώρων των δημοσίων υ-

παλλήλων, φοροεισπρακτικά μέτρα. Επιπλέον, με

την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχονται άμε-

σα μεγάλες ανατροπές στο ασφαλιστικό και πρό-

σθετες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

Απ’ όποια χώρα κι αν πέρασε το ΔΝΤ (Ουκρανία,

Ρουμανία, Λετονία) επέβαλλε απολύσεις, ανεργία

(έως και 50%), μείωση μισθών, τσάκισμα ασφαλι-

στικών κατακτήσεων, αύξηση των ορίων συνταξιο-

δότησης, επισφάλεια, αύξηση φόρων, άγρια λιτό-

τητα, πείνα, κοινωνική εξαθλίωση. Η επέλασή του

επιβλήθηκε με καταστολή κοινωνικών και πολιτι-

κών ελευθεριών ενώ τσάκισε μέχρι και με δικτα-

τορίες κάθε προσπάθεια αντίστασης (Λ. Αμερική).

«Θεωρώ χρέος μου να τονίσω ότι είναι άμεση και

ζωτική ανάγκη να ενεργοποιήσει η χώρα χωρίς

άλλη καθυστέρηση τον μηχανισμό στήριξης της

ΕΕ, με την προβλεπόμενη συμμετοχή του ΔΝΤ». Δ.

Δασκαλόπουλος (ΣΕΒ). «Τελειώνει για τη χώρα

μας μια ολόκληρη εποχή. Και πρέπει να τελειώ-

σουμε με αυτή την εποχή διά παντός», Γ. Παπαν-

δρέου.

Αυτή ακριβώς είναι η ιστορική, ποιοτική - αντι-

δραστική τομή που επιχειρείται σήμερα: αφεντι-

κά, κράτος, Ε.Ε., Ε.Κ.Τ., ΔΝΤ., δεν απαιτούν απλώς

την παράταση μιας σκληρής λιτότητας, αλλά κάτι

πιο εγκληματικό για την εργαζόμενη κοινωνία: τη

ριζική ανατροπή όλων των εργασιακών και κοι-

νωνικών κατακτήσεων. Να αποδομηθεί ό,τι κατέ-

κτησαν οι προηγούμενες εργατικές γενιές, για

να μπορέσει το κεφάλαιο να ξε-

περάσει την κρίση του με όσο δυνατό λιγότερες

απώλειες και, ταυτόχρονα, να εξασφαλίσει συν-

θήκες που θα του επιτρέπουν υψηλή κερδοφορία

στην περίοδο της ανάπτυξης.

Μας κοροϊδεύουν

Τα λαμόγια της αστικής πολιτικής και οι επαγγελ-

ματίες νταβατζήδες της αστικής δημοσιογραφίας,

επιστρατεύουν τη σάπια ηθική της τάξης που υπη-

ρετούν, βαφτίζουν το κρέας ψάρι, και θέλουν να

πιστέψουμε πως τα μέτρα αυτά πλήττουν τους

προνομιούχους(!). Την ίδια στιγμή, στο όνομα της

κρίσης και της ελεύθερης αγοράς:

Δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Η ταξική

πραγ ματικότητα είναι εδώ μπροστά μας, τη ζούμε

καθημερινά στο πετσί μας. Όσο κι αν προσπαθούν

να συσκοτίσουν τις πραγματικές αντιθέσεις αυτής

της κοινωνίας δε θα γίνουμε, ξαφνικά, απολωλό-

τα πρόβατα χωρίς μνήμη, κρίση και συνείδηση. Ε-

χθρός μας, δεν είναι ο απλός υπάλληλος των δη-

μόσιων οργανισμών, ο μισθοσυντή-

• αδιαφορούν για τους 800.000 ήδη επίσημους

άνεργους εκ των οποίων μόνο το 1/3 δικαιού-

ται το πενιχρό επίδομα των 454 ευρώ, ενώ

χαρίζουν εκατομμύρια στους εργοδότες από

τις κρατήσεις των εργαζόμενων

• σωπαίνουν για τις χιλιάδες απολύσεις στον ι-

διωτικό τομέα, και βγάζουν «παράνομες και

καταχρηστικές» τις απεργίες των εργατών

• αδιαφορούν για το ξεσάλωμα των καπιταλι-

στών, τις μειώσεις μισθών και μεροκάματων,

τις υποχρεωτικές άδειες, την εκ περιτροπής

απασχόληση και κάνουν νόμο την κατάργηση

των συλλογικών συμβάσεων

• συγκαλύπτουν το σύγχρονο δουλεμπόριο, την

εργοδοτική αυθαιρεσία, ακόμα και τις δολο-

φονικές επιθέσεις (Κούνεβα – Κάρμεν)

• χτυπάνε το εργατικό εισόδημα με τη μείωση

του αφορολόγητου από 12.000 σε 6.000 ευρώ

και με αυξήσεις σε καύσιμα – τσιγάρα – ποτά,

και έμμεσους φόρους


ρητος των 1.000 – 1.200

ευρώ, ο δάσκαλος, ο

καθηγητής, ο εργαζόμε-

νος στους δήμους.

Αυτό που επιχειρούν εί-

ναι φασισμός! Στο όνο-

μα μιας ψευδεπίγραφης

αξιοκρατίας, βάζουν μια ολό-

κληρη εργαζόμενη κοινωνία στον

πάγο, με μισθούς 600 – 700 ευ-

ρώ και 2μηνες-3μήνες συμ-

βάσεις χωρίς ασφάλιση.

Η μονιμότητα στην εργασία, οι αξιοπρεπείς μισθοί

και οι σταθερές απολαβές είναι επιδίωξη και δι-

καίωμα κάθε εργαζόμενου, όχι «προνόμιο».

Πατρίδα τους το κέρδος,

πατρίδα μας ο κόσμος της δουλειάς

Πριν ακόμη εκδηλωθεί αυτή η σαρωτική επίθεση,

ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου κινδυνολογία: η

«χώρα καταρρέει», το «έθνος κινδυνεύει από τους

κερδοσκόπους»! Στήθηκε μια ολόκληρη μηχανή α-

πό τα αστικά ΜΜΕ, για να νιώσουμε συνυπεύθυνοι

για τα τεράστια ελλείμματα, ν’ αγωνιούμε πότε

θα πέσουν τα επιτόκια στη διεθνή καπιταλιστική

αγορά ώστε να δανειστεί το ελληνικό κράτος με

επωφελείς όρους! Για να πειστούμε για την ανα-

γκαιότητα του πρώτου «ευρωπαϊκού» πακέτου.

Μα έλα που ...οι «αγορές» δεν «πείθονται» και τα

επιτόκια δεν πέφτουν... Χρειάζονται πιο αυστηρά

μέτρα! Και να το 2ο πακέτο... και να το ΔΝΤ με τις

δικές του εντολές. Ο φαύλος κύκλος δεν λέει να

κλείσει.

Εξαγορασμένοι κονδηλοφόροι, καλοταϊσμένοι πρά-

κτορες των αστικών τηλεοπτικών καναλιών, επιδί-

δονται σ’ ένα τρομοκρατικό παραλήρημα: «για το

έλλειμμα φταίνε οι μισθοί των δημοσίων υπαλλή-

λων και οι όποιες κοινωνικές δαπάνες». Λένε ψέ-

ματα και το ξέρουν. Είναι πουλημένα τομάρια. Οι

αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους:

• Οι αμοιβές και συντάξεις των δημοσίων υπαλ-

λήλων (το 2009) ήταν 25,5 δις ευρώ, δηλαδή

το 10,6% του ΑΕΠ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις

στο 31% του συνόλου των εξόδων της εξυπη-

ρέτησης του δημόσιου δανεισμού τον ίδιο χρό-

νο!

• Την τελευταία 2ετία, το ελληνικό δημόσιο πλή-

ρωσε στους δανειστές του πάνω από 450 δις

ευρώ, όμως το δημόσιο χρέος όχι μόνο δε συ-

γκρατήθηκε αλλά αυξήθηκε σχεδόν 155 δις

ευρώ!

Ποιοι είναι όμως οι δανειστές, οι αγορές, οι κερ-

δοσκόποι; Είναι επώνυμοι τραπεζίτες της Γαλλίας

(75 δις), της Ελβετίας (64 δις), της Γερμανίας (43

δις), των ΗΠΑ (13 δις): η αφρόκρεμα του χρηματι-

στικού κεφάλαιου κι όχι κάποιοι τοκογλύφοι της

σειράς. Είναι όμως μόνο αυτοί οι τοκογλύφοι, οι

«ξένοι επενδυτές» όπως λένε; Όχι, ανάμεσά τους

φιγουράρουν 4 ελληνικές τράπεζες: Εθνική, Alpha,

Πειραιώς και Eurobank, που διαθέτουν κρατι-

κά ομόλογα πάνω από 36 δις και άλλα 46 δις υπό

μορφή εγγυήσεων. Αυτοί δανείζονται από την Ευ-

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 1% και ύ-

στερα δανείζουν το ελληνικό κράτος με 6πλάσιο

επιτόκιο και τους έλληνες καταναλωτές με

20πλάσιο!

‘Οχι μόνο τώρα, την περίοδο της κρίσης τους, που

η άλλη «πατρίδα», αυτή των πλουτοκρατών, πέ-

φτει σαν κοράκι να κατασπαράξει ότι απέμεινε α-

πό τις εργατικές κατακτήσεις. Αλλά και στις αρ-

χές του 2000, όταν όλοι «καμάρωναν» για τις επι-

τυχίες της «εθνικής» οικονομίας, όταν οι ρυθμοί

ανάπτυξης έτρεχαν με 3-4% και τα εκατομμύρια

έκαναν πάρτι στις τσέπες των βιομήχανων, των

εργολάβων και των τραπεζιτών. Τότε, η Ελλάδα

κατείχε την πρώτη θέση στην Ε.Ε. ως προς το με-

ρίδιο προϊόντος που νέμεται το καπιταλιστικό

κέρδος σε ποσοστό ρεκόρ 59,6% (δηλαδή αν ένα

προϊόν που παράγεται κοστίζει 1.000 ευρώ, απ’

αυτά εργατικό κόστος ήταν μόνο το 41,4% ενώ το

υπόλοιπο 59,6% ήταν καπιταλιστικό κέρδος). Και

σε μας, τους αποκλειστικούς παραγωγούς αυτού

του κοινωνικού πλούτου μοίραζαν χάντρες και

καθρεφτάκια για «εθνικές» ιδέες και Ολυμπιά-

δες, να φουσκώνει το στήθος μας από «εθνική υ-

περηφάνεια» και ας ξεφούσκωναν οι τσέπες μας.

Προς τι λοιπόν οι «πατριωτικές κορώνες»;

• Για να «φάμε» μια ακόμη φορά το παραμύθι

τους, να νιώσουμε οργή που οι «ξένοι επιβου-

λεύονται τη χώρα», να συστρατευτούμε με

την «εθνική» κυβέρνηση, για να σωθεί… ποι-

ός; Τα κέρδη των βιομήχανων, των εργολά-

βων κατασκευαστών και άλλων «πατριωτών»

νταβατζήδων.

• Για να ξεχάσουμε το αυτονόητο: ότι η δικιά

μας τάξη, η τάξη των εκμεταλλευομένων και

καταπιεσμένων αυτής της χώρας, πάντα ή-

ταν και θα είναι μια ξεχωριστή «πατρίδα»!

SOULA 4SELIDO TEL: 1 4/28/10 12:23 PM 2

’Ηταν η περίοδος που η τάξη μας πλήρωσε βαρύ

φόρο αίματος με εκατοντάδες νεκρούς και σακα-

τεμένους από εργατικά «ατυχήματα» –δολοφο-

νίες των αφεντικών– στο βωμό της ανάπτυξης.

Αυτά «πήραμε» εμείς από την ανάπτυξή τους

Γιατί να πληρώσουμε τώρα την κρίση τους;

Η κρίση που συγκλονίζει συθέμελα τον παγκόσμιο

καπιταλισμό (δεν υπάρχει χώρα χωρίς χρέος), δη-

μιουργεί στρατιές ανέργων και οδηγεί στη φτώ-

χεια και την εξαθλίωση τεράστιες

μάζες εργαζόμενων, είναι αποκλει-

στικά δική τους. Το δημόσιο χρέος

που κρέμεται σα λαιμητόμος

πάνω από τα κεφάλια μας δεν

το δημιουργούμε εμείς, οι

«σπάταλοι εργαζόμενοι» ό-

πως λένε (!) είναι λει-

τουργικό πρόβλημα του

σάπιου εκμεταλλευτικού

συστήματος που υπηρε-

τούν και αυξάνεται από:

• Τις τεράστιες σπατάλες για τους πολεμικούς

εξοπλισμούς. Η Ελλάδα είναι από τους καλύ-

τερους πελάτες των χωρών – εταιρειών που

παράγουν οπλικά συστήματα και μάλιστα, τε-

λευταία, είναι ο καλύτερος πελάτης των γερ-

μανικών εταιρειών.

• Τις τεράστιες σπατάλες στα δημόσια έργα που

γεμίζουν τα ταμεία των μεγαλοεργολάβων και

των μεγαλοπρομηθευτών και από τα δις ευρώ

σε προμήθειες επιχειρηματιών και ημετέρων.

(Γιατί άραγε έχουν κάνει γαργάρα τη μαύρη

τρύπα των Ολυμπιακών έργων;)

• Τα δις που χαρίζονται ως κίνητρα (δανεικά κι

αγύριστα) στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχει-

ρήσεις που ούτε καν το ΦΠΑ (που έχουν προ-

εισπράξει) δεν αποδίδουν και για τις οποίες ο

συντελεστής φορολόγησης μειώνεται σε 25%

από 45% που ήταν πριν λίγα χρόνια!

Μας χρωστάνε τις ζωές μας

Δεν τους χαρίζουμε τίποτα

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Είναι χρέος όλων ε-

μάς που θιγόμαστε άμεσα από την επίθεση κεφά-

λαιου - κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ να δώσουμε δυνα-

μική απάντηση στην κλοπή του κοινωνικού πλού-

του που παράγουμε και στη βία που δεχόμαστε

καθημερινά με την απειλή της απόλυσης απ’ τα α-

φεντικά: Η ζωή μας αξίζει περισσότερο από τα

κέρδη τους και δεν πληρώνουμε δεκάρα τσακι-

στή για τα χρέη τους.

Να διεκδικήσουμε με όλα τα ταξικά μας

αδέρφια, έλληνες και μετανάστες:

Απαγόρευση των απολύσεων. Αμεσα μέτρα

για την επιβίωση των ανέργων: δικαίωμα

επιδότησης σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις,

αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο ύψος

του βασικού μισθού.

Μείωση του χρόνου εργασίας. Κατάργηση

κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης.

Σταθερή δουλειά για όλους.

Δημόσια παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση.

Το κόστος να πληρώσουν οι καπιταλιστές και

το κράτος τους. Κατάργηση των

αντιασφαλιστικών νόμων. Το ασφαλιστικό

έκτρωμα με συνταγές ΔΝΤ, δε θα περάσει.

Καμία έμμεση ή άμεση φορολόγηση

στο εργατικό εισόδημα, διαγραφή των χρεών

από τα τραπεζικά δάνεια. Να πληρώσει

αποκλειστικά το μεγάλο κεφάλαιο.

Να απαιτήσουμε:

Να δοθούν πίσω τα λεφτά που εκταμιεύτηκαν

απ’ τα 28 δις για τις τράπεζες.

Να σταματήσουν τα τεράστια εξοπλιστικά

προγράμματα.

Στάση πληρωμών. Φτάνει πια η αφαίμαξη

του πλούτου που παράγουμε.

Σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων.

Δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Να συναντηθούμε, να συντονιστούμε, να συγκρου-

στούμε αποφασιστικά με τον ταξικό εχθρό. Έστω

και αν γονατίσαμε κάποια στιγμή πρέπει να βρού-

με τη δύναμη και το κουράγιο να ξανασηκωθούμε.

Να ξαναχτίσουμε τη συλλογικότητά μας, να πά-

ρουμε και να δώσουμε αλληλεγγύη, να γίνει πρω-

ταγωνιστής στις εξελίξεις η εργαζόμενη κοινω-

νία. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, για να νιώ-

σουμε αξιοπρεπείς, στις προηγούμενες εργατικές

γενιές που μάτωσαν

για όσα εμείς γνωρί-

σαμε σαν κατακτή-

σεις, το οφείλουμε

στη νέα γενιά, τη

νέα βάρδια της εργα-

τικής τάξης.

SOULA 4SELIDO TEL: 1 4/28/10 12:23 PM 3

Να μην εμπιστευτούμε τον αγώνα στους εργατο-

πατέρες: θα οδηγηθούμε ξανά στην προδοσία και

τη συντριβή. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν μοναδικό στό-

χο την εκτόνωση της οργής μας με μια ή δυο 24ω-

ρες απεργίες. Είναι ο δούρειος ίππος του ταξικού

αντίπαλου μέσα στις γραμμές μας, γι’ αυτό και ε-

κατοντάδες εργαζόμενοι προπηλάκισαν τον Πανα-

γόπουλο στην εργατική συγκέντρωση στις 24

Φλεβάρη. Και αυτός, πιστός υπάλληλος των αφε-

ντικών, στην απεργία της 11 Μάρτη συνεννοήθηκε

με τα ΜΑΤ για να αποκόψουν ένα μεγάλο και δυ-

ναμικό κομμάτι απεργών, πνίγοντάς το στα χημι-

κά, δημιουργώντας ασφυκτικό κλοιό γύρω του σε

όλη τη διάρκεια της πορείας, προχωρώντας σε

προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών. Η πρω-

τοφανής και κατάπτυστη αυτή στάση δείχνει ότι

οι γραφειοκράτες και οι υποστηρικτές τους έχουν

περάσει ανεπιστρεπτί στην αντίπερα όχθη.

Το ΠΑΜΕ, παρά τα αντι-ΓΣΕΕ συνθήματα, τις ταξι-

κές κορώνες, τους συμβολικούς ακτιβισμούς και

τις απεργίες, αποδεικνύει με την πρακτική του

πως δεν εμπιστεύεται τη δύναμη της εργατικής

τάξης, αλλά μόνο τους μηχανισμούς του. Επιλέγει

συστηματικά να κινείται μακριά και μάλιστα πολ-

λές φορές ενάντια σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο

που κατεβαίνει στους δρόμους και δε συντάσσε-

ται πίσω απ’ τις γραμμές του. Κύριος στόχος του

είναι η πολιτική και κομματική υπεραξία κι όχι η

μαζική συσπείρωση των αγωνιζόμενων εργατών.

Οργάνωση, Αντίσταση, Αλληλεγγύη

στους χώρους δουλειάς

Απέναντι στον οικονομική βία του κεφάλαιου, την εργοδοτική τρομοκρατία,

την καταστολή του κράτους και των μηχανισμών του, έχουμε μια και μοναδική

διέξοδο: το μακρύ και δύσκολο δρόμο του αγώνα ενάντια σε όσους επιβουλεύονται

το δίκιο, τη ζωή, την αξιοπρέπειά μας.

Κράτος και κεφάλαιο γνωρίζουν ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να επιφέρουν κοινωνική εξέγερση, κι αυτό

ακριβώς φοβούνται περισσότερο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Γι’ αυτό κάνουν τα πάντα για

να τρομοκρατήσουν την εργαζόμενη κοινωνία, να τη διασπάσουν, να τσακίσουν το πιο δυναμικό κομμάτι

της. Θέλουν να κάνουν καθαρό ότι κατέχουν το μονοπώλιο της βίας και όποιος προσπαθήσει να το αμφι-

σβητήσει θα το πληρώσει ακριβά! Τα νέα τρομοσενάρια των ημερών έρχονται να προστεθούν στις δεκά-

δες συλλήψεις κοινωνικών αγωνιστών, απεργών, στην εκτεταμένη χρήση χημικών και στον ασφυκτικό

κλοιό της αστυνομίας, σε κάθε κινητοποίηση.

Στο δρόμο να σπάσουμε την τρομοκρατία του κράτους και των αφεντικών, αντιτάσσοντας στην ωμή

τους βία, την οργανωμένη βία των εργατών. Με αγώνες -καρπούς της οργής μας ενάντια στη μισθωτή

σκλαβιά, στηριγμένους στις δικές μας αποφάσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση πουλημένων εργατοπατέ-

ρων και δοτών- ειδικών εκπροσώπων.

Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέπει ν’ ακουστεί η φωνή μας, πρέπει να τους δείξουμε τη δύνα-

μή μας. Με απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, συγκρούσεις, μπλοκαρίσματα δημόσιων κτιρίων και

παραγωγικών μονάδων, με σύνθημά μας «γενική απεργία διαρκείας» στοχεύουμε να μπει το μαχαίρι

στο κόκκαλο: όχι μόνο δε θα πληρώσουμε την κρίση τους αλλά θα παλαίψουμε για να διεκδικήσουμε

ό,τι μας κλέβουν τόσα χρόνια, τον πλούτο που μας ανήκει.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ


anoixti synelefsi@yahoo.g


Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΡΑΓΙΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ MAUNTING NAYON ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΣΑΠΙ

ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ:ίνεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42)


ΠΟΤΕ:Σάββατο 1/5 14:00 -Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση συμπαράστασης προς το Munting Nayon, το
 
ολοήμερο σχολείο της Ένωσης Φιλιππινέζων Μεταναστών-ΚΑΣΑΠΙ, που κινδυνεύει να μείνει χωρίς
 
στέγη και τα παιδιά από την Αφρική, την Ασία, τις βαλκανικές χώρες χωρίς σχολείο. Το σχολείο
 
 άρχισε να λειτουργεί το 1994. Ρεμπέτικη μουσική και φιλιππινέζικη κουζίνα!
 
Οσοι ...πιστοι προσελθετε......

ΝΕΟ «ΣΙΚΑΓΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ

Η μάχη που πρέπει να δοθεί είναι ιστορικών διαστάσεων: ή η αστική διαχείριση της κρίσης θα δημιουργήσει μια κοινωνική έρημο λεηλατημένων δικαιωμάτων και συνθηκών ζωής για δεκαετίες, ή θα τα πάρουμε όλα τώρα! Δεν υπάρχει «τρίτος δρόμος», όπως και δεν υπάρχει επιστροφή σε μια προηγούμενη κατάσταση. Ή το κεφάλαιο θα ανασυγκροτήσει την κερδοφορία και κυριαρχία του πατώντας πάνω στα ...πτώματα της εργασίας, ή εμείς θα ανασυγκροτήσουμε τη ζωή μας έξω και ενάντια στην επικράτεια του κεφαλαίου και του κράτους. Για να υπάρξει προοπτική νίκης είναι επιτακτική ανάγκη για ένα ανεξάρτητο από τον καθεστωτικό συνδικαλισμό μαχητικό κέντρο αγώνα, αντιπληροφόρησης και δράσης, στα χέρια των εργαζομένων. Για αγώνες διαρκείας, απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, συγκρούσεις, πραγματικού μπλοκαρίσματος του παραγωγικού και κρατικού μηχανισμού, και όχι απλά διαμαρτυρίας. Για την ανατροπή της κυβέρνησης και του καθεστώτος ολοκληρωτικής επίθεσης κεφαλαίου, κράτους και υπερεθνικών καπιταλιστικών οργανισμών. Για μετατροπή της κρίσης σε επαναστατική κρίση συνολικής αμφισβήτησης και ανατροπής του συστήματος.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ‏

Αντιρατσιστική Πρόσυγγκέντρωση 10 π.μ. Μουσείο - Πολυτεχνειο και πορεία στην συγκέντρωση των συνδικάτων (11 π.μ. Κλαυθμώνος) με κατάληξη τη Βουλή.
Καλούν:Οργανώσεις μεταναστών & προσφύγων από το Κονγκό, το Μαρόκο, την Τανζανία, το Αφγανιστάν, τη Γουινέα, το Πακιστάν, τη Νιγηρία, τη Βουλγαρία, την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές, τις Φιλλιπίνες, τη Σιέρα Λεόνε & τη Μπουργκίνα Φάσο

Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό», Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Νεολαία Ενάντια στο ρατσισμό στην Ευρώπη (YRE).Δείτε το κάλεσμα συνημμένο και το πολύγλωσσο κάλεσμα των κοινοτήτων στο λινκ:www.ksm.grΚυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών

Κίνηση "ΑΠΕΛΑΣΤΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ"

tel-fax: 210-5130373, 3306286,6974363037,
http://www.ksm.gr/

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

τα δυο νεα αυτοκολλητα της ΕΣΕ

1η ΜΑΗ 2010

Πρωτομαγιά 2010:Αυτή η Πρωτομαγιά πρέπει να γίνει η δική μας!

Είμαστε η πρώτη γενιά που, όπως λέγεται τελευταία, θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη. Είμαστε τα πειραματόζωα των νέων ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και των σκληρότερων οικονομικών μέτρων από τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Είμαστε αυτοί και αυτές που η αβεβαιότητα και το άγχος για την αυριανή μέρα όλο και εντείνονται. Είμαστε αυτοί και αυτές που ο λίγος ελεύθερος χρόνος που μας απομένει, πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό της εκτόνωσης αντί της δημιουργίας ουσιαστικών καθημερινών σχέσεων. Γιατί όλα πια είναι στον αέρα, όλα τρέχουν στους ρυθμούς της αγοράς, της κερδοσκοπίας των επιχειρήσεων και των εργοδοτών. Αυτών δηλαδή για τους οποίους τελικά ξοδεύουμε όσα μας ανήκουν, τον χρόνο όμως, την ενέργεια μας, την ζωή μας. Αυτοί είναι που προωθούν τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις, αυτοί επιδιώκουν την συνεχή υποτίμηση της εργασίας μας με παρατυπίες ή και νόμιμα, ανασφάλιστη εργασία, απλήρωτες υπερωρίες, απολύσεις για ψύλλου πήδημα, απαγόρευση της συλλογικής διεκδίκησης με εκφοβισμούς. Αυτά και άλλα πολλά που ήδη συμβαίνουν και τα ξέρουμε, και τα ξέρετε, σύντομα θεσμοθετούνται και επίσημα. Είναι όλα αυτά που ήδη τα ονομάζουν ΄΄νέες εργασιακές σχέσεις΄΄. Από την άλλη βέβαια, εμείς είμαστε και αυτοί που αφήνουμε ως τώρα την διαχείριση των ζητημάτων γύρω από τις ζωές μας σε άλλους. Σε πολιτικούς, κόμματα, εργατοπατέρες. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον μας, του αντί να παλεύουμε για κάτι καλύτερο, αντί να συγκρουόμαστε με ότι μας καταπιέζει, επιλέγουμε τον μονόδρομο του ατομικού συμφέροντος, το να κοιτάς δηλαδή την πάρτη σου.


Δεν είμαστε υπερβολικοί. Ξέρουμε καλά πως η ζωή είναι γεμάτη απαιτήσεις. Πολλές από τις οποίες μάλιστα μας έχουν παρουσιαστεί ως κοινωνικά αναγαίες. Μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν είμαστε ικανοί για τίποτα, πως τίποτα δεν είναι εύκολο, από την κάθε σκατοδουλειά μέχρι την πιο στοιχειώδη ανθρώπινη επιθυμία. Πως τα πάντα απαιτούν κόπο και όλα είναι σαν να γίνονται για κάποιον άλλο. Οι επιθυμίες μας μοιάζουν τελείως αποκομμένες από τις πράξεις μας και όλα φαίνεται να επαναλαμβάνονται από την αρχή. Μία προσπάθεια χωρίς περιεχόμενο, ένας φαύλος κύκλος. Δουλειά. Σπίτι. Τηλεόραση ή DVD. Μπαρ το Σαββατοκύριακο. Αμήχανα γέλια. Μοναξιά.

Ξέρουμε καλά πως οι πραγματικές σχέσεις θέλουν χώρο και χρόνο. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, δεν γίνεται να υπάρξουν, ο χώρος και ο χρόνος δεν μπορεί να υπάρξει όταν είμαστε στο τρέξιμο όλη μέρα, στην προσπάθειά του να διαχειριστούμε το παρόν και το μέλλον (ένα μέλλον που πάει πού; στην δουλειά με αξία; Στο διδακτορικό; Στο πτυχίο; Στην μονιμότητα; Για ποια θα εξασφάλιση τρέχουμε και δεν φτάνουμε τελικά; . Και καθώς ο χρόνος περνάει εμείς προσπαθούμε να εξοπλιστούμε για να μην μείνουμε της πίσω. Ώρες ώρες έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ακίνητοι, καθηλωμένοι, πως όλοι μας προσπερνούν. Μαζεύουμε χαρτιά για να γεμίσουν το άσπρο φόντο απο ένα υπερπολύτιμο χαρτί: το βιογραφικό. Τρέχουμε από ΟΑΕΔ σε ΟΑΕΔ, παρακαλάμε τον κάθε μαλάκα για ένα μήνα δουλειά, για οτιδήποτε. Ταπείνωση. Αναξιοπρέπεια. Ματαίωση ονείρων. Βυθισμένοι λοιπόν σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα, αλλά και συχνά απορροφημένοι από την κουλτούρα της κατανάλωσης λάθος έως και την προπαγάνδα των ΜΜΕ, αδυνατούμε να δούμε πως εμείς είμαστε η δύναμη του κινεί αυτόν τον κόσμο. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε πως η δύναμη του καπιταλισμού πηγάζει από την δική μας εργασία του, τις δικές μας σκέψεις και επιθυμίες. Πως αυτό το τερατώδες σύστημα, που παράγει βία, πολέμους, καταστροφή της φύσης και των ανθρώπων, στηρίζεται στις δικές μας πλάτες. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε πως αν ενωθούμε γύρω από κοινούς σκοπούς και αγώνες για ένα κοινό όραμα, τα πράγματα ίσως θα μπορούσαν να είναι καλύτερο για όλους μας.

Ναι λοιπόν, είμαστε η γενιά της αβεβαιότητας, της επισφαλούς εργασίας, της δια βίου εκπαίδευσης, του συνεχούς τρεξίματος. Είμαστε άνεργοι, ΄΄μαύροι΄΄ εργαζόμενοι, φοιτητές που εργάζονται, φοιτητές χωρίς αυταπάτες για τα πτυχία τους, συνεχώς καταρτιζόμενοι, συνεχώς εξαρτημένοι από την οικογένεια, είμαστε συμβασιούχοι, είμαστε αγχωμένοι και είμαστε πια πολλοί!

Νιώθουμε πως ήρθε η ώρα να συναντηθούμε και να δούμε ποιοι τελικά είμαστε. Τι μας ενώνει, τι μας προβληματίζει, πως μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό που έρχεται αλλά και σε αυτό που ήδη υπάρχει. Να μιλήσουμε επιτέλους για τις ζωές μας.

Αυτή η Πρωτομαγιά ας γίνει λοιπόν δική μας! Όχι των φορέων, ούτε των πουλημένων συνδικαλιστών και των κομμάτων. Δεν πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε κάποιον να μιλάει για εμάς χωρίς εμάς. Πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε από την βάση,από τα ΄΄κάτω΄΄, να μπορεί ο καθένας και η καθεμία μας να εκφράζεται και η γνώμη μας να μετράει.

Ας βρεθούμε λοιπόν ο ένας μπροστά στον άλλο και να δούμε από κοινού νου πως μπορούμε να παλέψουμε

Ας κάνουμε το πρώτο βήμα, ας απεργήσουμε και ας κατέβουμε όλοι και όλες αρχικά σε μια μεγάλη διαδήλωση, η οποία μάλιστα έχει και ιστορική σημασία για κάθε εργαζόμενο, στην δική μας Πρωτομαγιά!

Ώστε κάποια στιγμή κάθε μέρα να είναι για τον εργαζόμενο!

http://ese-ioanninon.blogspot.com/2010/04/2010.htm
l

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ BANQUET

Κάτω η χούντα του ΔΝΤ
Η περίοδος που άνοιξε, με την απόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την επιτήρηση και χρηματοδότηση της Ελλάδας από το ΔΝΤ αλλάζει άρδην τα δεδομένα, σε όλα τα επίπεδα, για τους εργαζόμενους, την νεολαία και ολόκληρη την κοινωνία συνολικά. Τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση για την «αντιμετώπιση της κρίσης», δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτά που θα επακολουθήσουν. Στόχος τους είναι η κατάργηση κάθε είδους κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων (απελευθέρωση των απολύσεων, απόλυση του 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων, κατάργηση των Σ.Σ.Ε., κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα κτλ.) μήπως και σώσουν τον σάπιο και χρεοκοπημένο ελληνικό καπιταλισμό. Την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η εξέλιξη, επιτυγχάνεται μια πρώτη αλλά μεγάλης σημασίας νίκη.Τα γεγονότα των κινητοποιήσεων…Η Αντεπίθεση των Εργαζομένων στον Επισιτισμό αποφάσισε να προχωρήσει σε αποκλεισμούς του εστιατορίου Banquetαπό την Πέμπτη 22/4 για την απόλυση στου συναδέλφου Βαγγέλη Κιτσώνη και για την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση κάλεσε τη δημιουργία Επιτροπής Αλληλεγγύης, απευθύνθηκε στο Συνδικάτο για να στηρίξει τις κινητοποιήσεις, για να εισπράξει μόνο ένα ψήφισμα συμπαράστασης (το συνδικάτο ελέγχεται από το Π.Α.Μ.Ε.). Την πρώτη ημέρα ο αποκλεισμός του εστιατορίου ήταν επιτυχημένος και είχε μια πρωτοφανή αποδοχή και συμπαράσταση από τους περαστικούς, από τους εργαζόμενους στο κατάστημα, ακόμη και από πελάτες του καταστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να ζητήσει ο εργοδότης συνάντηση, η οποία και πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) , την Παρασκευή 23/4, παρουσία και εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου. Στη διαπραγμάτευση ο συνάδελφος και τα μέλη της Αντεπίθεσης που είναι στο Δ.Σ. του Συνδικάτου έθεσαν τα εξής αιτήματα:Το Συμφωνητικό όπως τέθηκε στην εργοδοσία προς υπογραφή.«1) Nα επαναφέρουμε στην εργασία του τον σερβιτόρο Βαγγέλη Κιτσώνη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και σύμβαση αορίστου χρόνου και να ικανοποιήσουμε τις νόμιμες απαιτήσεις του όπως τις έχει διατυπώσει στην καταγγελία του στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ.» 2) Να προσλάβουμε και να ασφαλίσουμε τους εργαζόμενους που δεν εργάζονται με νόμιμη πρόσληψη, από την ημέρα που άρχισαν να εργάζονται στο κατάστημά μας.» 3) Να καταβάλλουμε τα νόμιμα δεδουλευμένα (δώρο Χριστουγέννων, δώροΠάσχα, επίδομα αδείας, υπερωρίες, κ.α.) σε όλους τους σερβιτόρους, μάγειρες, λαντζέρηδες, μπάρμαν, βοηθούς σερβιτόρους από την ημέρα που εργάστηκαν στο κατάστημά μας.» 4) Τα φιλοδωρήματα θα συγκεντρώνονται και θα διανέμονται με ευθύνη των εργαζομένων.» 5) Να παρέχουμε σίτιση στους εργαζόμενους όπως ορίζει η νομοθεσία και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.» 6) Να τηρούμε απαρέγκλιτα την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του επισιτισμού και την κείμενη εργατική νομοθεσία.»Ο εργοδότης απάντησε ότι συμφωνεί καταρχήν με όλα, εκτός από την επαναφορά στην εργασία του συγκεκριμένου συναδέλφου και ότι βέβαια θα συζητήσει με τους άλλους μετόχους και θα ζητήσει νέα συνάντηση μέχρι το απόγευμα. Η απάντηση που πήρε ήταν ότι ή θα τα δεχτεί όλα ή οι κινητοποιήσεις αποκλεισμού του καταστήματος θα συνεχιστούν απʼ αόριστον και θα κλιμακωθούν με την κατάληξη έξω από το κατάστημα ακόμη και πορειών.Πράγματι με αφορμή την «επίσημη» προσφυγή της χώρας στο Δ.Ν.Τ.καλέστηκε έκτακτη πορεία στις 23/4 από την Πρωτοβουλία Σωματείων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Με πρόταση της Αντεπίθεσης Των Εργαζομένων όλοι οι διοργανωτές συμφώνησαν η πορεία να καταλήξει την ώρα του αποκλεισμού στο κατάστημα. Στο μεταξύ ο εργοδότης με τηλεφωνική επικοινωνία ζήτησε νέα συνάντηση, την ώρα που η πορεία κατευθυνόταν στο εστιατόριο, υποχωρώντας στην επαναφορά στην εργασία του συναδέλφου, αλλά όχι με πλήρη απασχόληση.Όταν η πορεία έφτασε έξω από το κατάστημα αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον εργαζόμενο, μέλος της Αντεπίθεσης των Εργαζομένων στον Επισιτισμό που είναι στο Δ.Σ. του Συνδικάτου, μέλος της Διοίκησης του Ε.Κ.Θ. και μέληΔ.Σ. άλλων σωματείων μπήκαν στο κατάστημα, όπου και ο εργοδότης υπέγραψε όλα τα αιτήματα. Επίσης του διαμηνύθηκε ότι οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί στο εστιατόριο θα συνεχιστούν, αν από τη Δευτέρα 26/4, δεν αρχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία στην πράξη. Με αυτή την έννοια η Επιτροπή Αλληλεγγύης συνεχίζει να λειτουργεί.Η σημασία αυτής της πρώτης επιτυχίαςØΑυτό αποτελεί μια νίκη του συναδέλφου και των εργαζομένων του καταστήματος απέναντι στην αλαζονεία, στην ασυδοσία, τις απειλές και την τρομοκρατία του εργοδότη. Μια νίκη που πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί με το να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε στην πρώτη απόπειρα των εργοδοτών να αναιρέσουν αυτά που έχουν υπογράψει.ØΕίναι μια νίκη όλων των εργαζομένων του κλάδου που χτυπήθηκε άμεσα και άγρια, τα τελευταία 20 χρόνια, από τις νεοφιλελεύθερες-αντεργατικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων ανεξαιρέτως, δίνοντας το δικαίωμα στην πλειοψηφία της εργοδοσίας να παραβιάζει κάθε είδους εργατικής νομοθεσίας, αξιοπρέπειας των εργαζομένων, απειλώντας ακόμη και την ίδια τους την ζωή (υπόθεση Κάρμεν στην Αθήνα) .ØΕίναι μια νίκη όλων των εργαζομένων και της νεολαίας γιατί αποδεικνύει στην πράξη ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και του ΔΝΤ μπορούν να ανατραπούν και ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβάλουν λύσεις στα προβλήματά τους.Πως και με ποια πολιτικήπρέπει να συνεχίσουμε τον αγώναα) Αποφασιστικότητα και αυτοθυσία: Πρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους άσχετα με το τι φαίνεται επιφανειακά στην συνείδηση τους (φόβος, αδυναμίες κτλ.). Η συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση που υπάρχει μπορεί να εκφραστεί. Η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας. Γι' αυτό λοιπόν τέρμα τα αστεία, τέρμα και οι αυταπάτες. Να σταματήσουμε την γκρίνια, την μουρμούρα, την ηττοπάθεια, την αναζήτηση ατομικών λύσεων, την αλληλοφαγωμάρα. Η οργή και η αγανάκτηση μας για να είναι αποτελεσματικές χρειάζεται οργάνωση των αγώνων μας. Έτσι μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, αντιτάσσοντας μια εργατική αλληλεγγύη, συναδελφικότητα και αυτοθυσία απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία και τρομοκρατία (απειλές, μπράβους κτλ.)β) Αυτοοργάνωση: Σε κάθε χώρο δουλειάς να δημιουργήσουμε ομάδες αντίστασης και επιτροπές αγώνα, οπού στόχο θα έχουν, να βρεθούμε και να συζητήσουμε τα προβλήματά μας (από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο) και πως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να ενισχύσουμε τα Σωματεία μας και να δημιουργήσουμε καινούρια εκεί που δεν υπάρχουν, αναλαμβάνοντας εμείς οι ίδιοι αυτή την υπόθεση, παίρνοντας τον αγώνα στα χέρια μας.γ) Ενότητα: Πρέπει να προωθούμε και να επιδιώκουμε την ενότητα των εργαζομένων μέσα στον χώρο δουλειάς, στον κάθε κλάδο εργασίας αλλά και συνολικά όλων των εργαζομένων, σαν απαραίτητο όρο για την έκβαση του αγώνα. Έτσι τα αιτήματα θα πρέπει να είναι ενοποιητικά και όπως τα αισθάνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, χωρίς να διαχωρίζουν και να διασπούν, ασυμβίβαστα απέναντι σε κάθε γραφειοκράτη και στην εργοδοσία.δ) Μαζικός – ταξικός και ανυποχώρητος αγώνας: Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλες τις μορφές πάλης που διαθέτουμε, χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς θέτοντας πάντα το δίλλημα: Ή τα κέρδη της εργοδοσίας ή τα δικαιώματά μας. Τις καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ, τις απεργίες, τη συμμετοχή μας στις διαδηλώσεις, τους αποκλεισμούς καταστημάτων (που θα πρέπει να συνοδεύονται με στάσεις εργασίας ή απεργία των ίδιων των εργαζομένων στο κατάστημα), τις καταλήψεις κτλ. Οι διαδηλώσεις θα πρέπει να γίνουν πιο μαχητικές. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκουμε την κινητοποίηση και την έμπρακτη συμπαράσταση όλων των εργαζομένων, της νεολαίας, των πελατών των καταστημάτων, ολόκληρης της κοινωνίας.Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Αντεπίθεση των Εργαζομένων στον Επισιτισμό. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να στηρίξουν, να ενισχύσουν, και να ενταχτούν, με όποιο τρόπο μπορούν, σε αυτή την προσπάθεια.ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6982 268 508

Εκδήλωση - Συνέλευση για την αυτooργάνωση της κοινής δράσης εργαζομένων - ανέργων σε τοπικό επίπεδο

Εκδήλωση - Συνέλευση για την αυτooργάνωση της κοινής δράσης εργαζομένων - ανέργων σε τοπικό επίπεδο
" μόνος απέναντι σε τράπεζες, αφεντικά και κυβερνητικά μέτρα και απραγής με τον καθεστωτικό συνδικαλισμό πλήρως κομματικά και κυβερνητικά ελεγχόμενο - ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ! "ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.00μμστο κινηματοθέατρο του δημαρχείου Αγίου Δημητρίου

(Αγίου Δημητρίου 55)ανοιχτή λαϊκή συνέλευση αγίου δημητρίουΕργαζόμενοι-ες, Άνεργοι-εςΤα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμα σταθερότητας ακόμα και από τους ίδιους τους κυβερνητικούς θεωρούνται βαθύτατα αντεργατικά. Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για τα μέτρα που παίρνει, λειτουργώντας για λογαριασμό του κεφαλαίου, ότι είναι αναγκαία για να βγούμε από την κρίση, είναι τελείως αποπροσανατολιστικό για τους εργαζομένους. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τα αίτια της κρίσης, π.χ. ότι δεν οφείλεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στους τζογαδόρους και στους κερδοσκόπους, αλλά ότι ο καπιταλισμός ακόμη και με μία εύρυθμη λειτουργία θα οδηγούνταν ούτως ή άλλως σε οικονομική κρίση. Ότι η κρίση που περνάμε σήμερα είναι κρίση που προέρχεται από την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους του κεφαλαίου. Όποιες όμως και να είναι οι αιτίες της κρίσης, για μας παραμένει ένα το συμπέρασμα. Το καπιταλιστικό είναι ένα σύστημα που κατά καιρούς παράγει κρίσεις, τις οποίες πάντα καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Παράλληλα με αυτό έχουμε σε πλήρη εξέλιξη την προσπάθεια του συστήματος (κράτος και οικονομικοί παράγοντες) να χρησιμοποιήσουν την κρίση ως επιπλέον απειλή, προκειμένου να εντείνουν την αέναη επίθεσή τους στα κεκτημένα και τις προσδοκίες της κοινωνίας.Όσον αφορά τον ελληνικό καπιταλισμό είναι παραμύθια τα όσα λέγονται ότι τα μέτρα παίρνονται γιατί τα επιβάλλει η κομισιόν και γιατί έχει “...χαθεί η εθνική μας ανεξαρτησία...”. Αν ήταν έτσι όπως λένε διάφοροι δημοσιογραφούντες, ας μας πούνε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωράει σε στάση πληρωμών στο εξωτερικό χρέος. Το εξωτερικό χρέος το δημιούργησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης και όχι οι εργαζόμενοι. Για αυτό τα μέτρα παίρνονται για να μπορέσει το ελληνικό κεφάλαιο να βγει πιο δυνατό στον διεθνή ανταγωνισμό. Αν το πρόγραμμα σταθερότητας έθιγε έστω και στο ελάχιστο το ελληνικό κεφάλαιο, θα είχανε αντιδράσει με lock out. Επομένως αυτοί που πλήττονται από το πρόγραμμα σταθερότητας είναι οι “αντεθνικώς σκεπτόμενοι” εργαζόμενοι απεργοί.Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιβάλλεται τώρα στην Ελλάδα μετατρέποντάς την σε εργαστήριο εφαρμογής μίας νέας πολιτικής σοκ, προκαλεί μία τόσο γενικευμένη αβεβαιότητα στην εργατική τάξη, σε όλους εμάς, που κρίθηκε αναγκαίο από την κυβέρνηση να προσθέσει ένα ακόμα τρομοεπεισόδειο στο γενικό σίριαλ της δημοσιονομικής τρομοκρατίας. Αυτό της “εξάρθρωσης της νέας γενιάς τρομοκρατών”. Η επιχείρηση αυτή στοχεύει στην ποινικοποίηση ενός ολόκληρου κοινωνικοπολιτικού χώρου – του αντιεξουσιαστικού – που συνέβαλε το τελευταίο διάστημα στην όξυνση του ταξικού ανταγωνισμού. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία μίας ψευδαίσθησης ασφάλειας στους εργαζόμενους, που το ίδιο το κράτος τους δημιουργεί ανασφάλεια με τα νέα του μέτρα.Απέναντι σε όλα αυτά, οι παραδοσιακοί θεσμικοί συνδικαλιστικοί φορείς (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ) κάνουν τα πάντα ώστε τα μέτρα να περάσουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για το σύστημα. Το μόνο που κάνουν, απέναντι σε μέτρα που αλλάζουν άρδην ό,τι γνωρίζαμε ως πλέγμα εργασιακών κατακτήσεων, είναι δράσεις πυροτεχνήματα. Δράσεις απομονωμένες μεταξύ τους, χρονικά διεσπαρμένες. Και φυσικά υπηρετώντας τα αφεντικά τους, κάνοντας τα πάντα να περιορίσουν τις όποιες προσπάθειες επέκτασης των αγώνων στο δρόμο. Να λειτουργήσουν πυροσβεστικά και εκτονωτικά. Είναι φανερό ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων οι επιλογές είναι αναποτελεσματικές και εν τέλει ενισχυτικές των μέτρων.Η πρότασή μας βασίζεται στην θέσπιση λαϊκών συνελεύσεων, αυτοοργανωμένων στις γειτονιές, στα χωριά και στους χώρους δουλειάς. Οι αυτοοργανωμένες συνελεύσεις των εργαζόμενων θα είναι αυτές που θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο η εργατική τάξη θα απελευθερωθεί από τα δεσμά του συστήματος. Είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως άνεργοι είναι ανάγκη να αντιληφθούμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και να δράσουμε άμεσα, συλλογικά και αποτελεσματικά για το συμφέρον μας.Η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση του Αγίου Δημητρίου στην προσπάθειά της να συμβάλει στην παραπάνω προοπτική καλεί σε ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την οργάνωση των απαντήσεων μας τοπικά σε εργασιακό και όχι μόνο επίπεδο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19:00στο κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου

Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Αγίου Δημητρίουhttp://katadimadim.blogspot.com.blogspot.com/

αφίσα & ανακοίνωση πρωτοβάθμιων σωματείων για την Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση-πορεία

1η Μάη μάχης και αντεπίθεσης!
Οι αγώνες στα χέρια των εργαζομένων

για να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική!Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Ε.Ε., το ΔΝΤ, το κεφάλαιο και οι τραπεζίτες, εκμεταλλευόμενοι την κρίση, προχωρούν σε μια ιστορικών διαστάσεων και με στρατηγική στόχευση επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, μέσα από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ. Ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, νέοι γύροι λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι τα μέτρα που θα επιδιωχθεί να παρθούν το επόμενο διάστημα, για να «υπηρετήσουν» τον «εθνικό» στόχο της «εξόδου» από την κρίση. Η προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που συνειδητά επιλέγει η κυβέρνηση σε συμφωνία με την ΕΕ, είναι το εργαλείο για την υλοποίηση των παραπάνω επιδιώξεων. Ένα νέο τοπίο υπερεκμετάλλευσης των εργαζόμενων ετοιμάζεται, ενώ ιστορικές κατακτήσεις του εργατικού κινήματος αμφισβητούνται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε πλήρη συναίνεση με Ν.Δ. ΛΑΟΣ. Συμπλήρωμα σε αυτή την πολιτική είναι ο αυταρχισμός, η καταστολή, τα «τρομο-σίριαλ», η εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, για να τσακίσουν τις αντιστάσεις, για να περάσουν την αντεργατική τους επίθεση.Σήμερα, απαιτούνται όσο ποτέ ταξικοί μαχητικοί αγώνες αντίστασης και ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής τους. Πρωτοβουλίες από τα σωματεία, όλες τις ταξικές δυνάμεις του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος που θα απαντούν αποτελεσματικά στην επίθεση. Που θα ξεπερνούν την απραξία, την συναίνεση και υποταγή της γραφειοκρατίας και του κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Αγώνες που θα είναι στα χέρια των εργαζομένων, με διαδικασίες βάσης, και όχι κομματικά περιχαρακωμένες διαμαρτυρίες τύπου ΠΑΜΕ. Αγώνες πανεργατικοί, συντονισμένοι, διάρκειας.Απαιτείται όσο ποτέ ένα κίνημα των εργαζόμενων που θα συγκρούεται με την πολιτική της βαρβαρότητας και θα επιδιώκει να νικά. Με στόχους και αιτήματα ουσιαστικής αντιπαράθεσης και ανατροπής και συντονισμένες μαχητικές μορφές προοπτικής και νίκης.Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν για συντονισμό σωματείων και ταξικών δυνάμεων μέσα στις τελευταίες μάχες, βρήκαν απήχηση σε μεγάλα τμήματα της εργατικής αντίστασης. Σε αυτό το δρόμο, μπροστά στην Εργατική Πρωτομαγιά 2010, πρωτοβάθμια σωματεία αποφασίσαμε την διοργάνωση ταξικής ενωτικής συγκέντρωσης την 1η Μάη, στο Μουσείο στις 11.00 π.μ.Επιδιώκουμε στη φετινή -εξαιρετικά κρίσιμη- πρωτομαγιά, να οργανώσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση όλου του δυναμικού που έδωσε μαζί όλες τις τελευταίες απεργιακές μάχες, συσπείρωσε χιλιάδες εργαζόμενους με μια άλλη κατεύθυνση και προοπτική.Για μια 1η Μάη της ελπίδας, σταθμός στην ταξική ανασυγκρότηση του κινήματος των εργαζόμενων. Για άλλο ένα βήμα δημιουργίας προϋποθέσεων νικηφόρων αγώνων. Για μια άλλη αγωνιστική ταξική ενότητα των εργαζομένων που στον εργασιακό μεσαίωνα που έρχεται να μπορεί να αντιπαρατεθεί στην επίθεση του κεφαλαίου με αποφασιστικούς και νικηφόρους αγώνες.- Καλούμε όλα τα ταξικά πρωτοβάθμια σωματεία να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις, να συνδιοργανώσουν την ενωτική ταξική συγκέντρωση στο Μουσείο.- Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλες τις ταξικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος, εργατικές και συνδικαλιστικές συλλογικότητες και τάσεις, να δώσουν μαζικό παρόν στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των πρωτοβάθμιων σωματείων στο Μουσείο.Τα σωματεία:Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, Συνδικάτο Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά, Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής, ΣΕΙΝΑΠ, Σύλλογος Ιατρών Νοσοκομείου Ερρ. Ντινάν, Σωματείο Φαρμάκου

Θεσσαλονίκη-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2010 ΚΑΛΕΣΜΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Την Πέμπτη 22/4 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων, συλλογικοτήτων και συνδικαλιστών με θέμα την προετοιμασία και την οργάνωση του «εορτασμού» και των κινητοποιήσεων της φετινής Πρωτομαγιάς. Η σύσκεψη καλέστηκε από το Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου και Χάρτου Θεσσαλονίκης στη βάση της απόφασης της Γενικής του Συνέλευσης και στη λογική της συνέχισης των διαδικασιών συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων που έχουν ενισχυθεί μέσα στους εργατικούς αγώνες του τελευταίου διαστήματος. Με πεποίθηση ότι ειδικά στη συγκυρία που διανύουμε, με την πρωτοφανή αντεργατική καταιγίδα κυβέρνησης – ΕΕ- ΔΝΤ – κεφαλαίου, η μάχη της Πρωτομαγιάς αποκτά αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν εργατικά σωματεία, συνδικαλιστές και συλλογικότητες μιας σειράς εργασιακών χώρων (ΟΤΑ, φροντιστήρια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βιβλιοϋπάλληλοι, μισθωτοί τεχνικοί κλπ.) καθώς και οργανώσεις της αριστεράς.
Ο βασικός στόχος που αποτέλεσε κοινό τόπο της σύσκεψης ήταν η φετινή Πρωτομαγιά να διοργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει έναν πραγματικό σταθμό νικηφόρας αναμέτρησης και περαιτέρω κλιμάκωσης του εργατικού κινήματος για την ανατροπή της αντεργατικής επίθεσης, που με την ενεργοποίηση και του μηχανισμού ΕΕ- ΔΝΤ οξύνεται δραματικά:Να στείλει το μήνυμα της συνέχισης και όξυνσης των αγώνων απέναντι στην προσπάθεια τρομοκράτησης της εργαζόμενης πλειοψηφίας από κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ- εργοδοσία, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αναγκαίες διεκδικήσεις που να δηλώνουν αταλάντευτα: «Δεν θα πληρώσουμε την κρίση τους – Δεν πληρώνουμε το χρέος τους.»Να είναι στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων και των σωματείων τους, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της λογικής του από τα κάτω συντονισμού των πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων και όλων των λαϊκών συλλογικοτήτων και πρωτοβουλιών διεκδίκησης και αγώνα που έκανε σημαντικά βήματα το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα.Να συμβάλλει στην περαιτέρω απονομιμοποίηση και καταδίκη της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και των τοπικών φορέων του κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΕΚΘ – ΕΔΟΘ). Οι ηγεσίες των συγκεκριμένων δευτεροβάθμιων οργάνων στην πόλη μας, με βάση την εμπειρία των τελευταίων χρόνων αλλά και τη σημερινή τους στάση φαίνεται να προσπαθούν με ιδιαίτερο ζήλο για την υποβάθμιση και τον ευτελισμό της ίδιας της πρωτομαγιάς όπως και κάθε κινηματικής διαδικασίας των εργαζομένων που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σήμερα απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στις δυνάμεις της εργοδοσίας.

Σε αυτή τη βάση αποφασίστηκε η διοργάνωση ανεξάρτητης εργατικής συγκέντρωσης την 1η Μάη στην Καμάρα στις 9:30 π.μ. και μαχητικής διαδήλωσης από εκεί στους δρόμους της πόλης. Μετά από συγκεκριμένη πρόταση που έγινε, αποφασίστηκε ως προς το δρομολόγιο η πορεία να επιχειρηθεί να περάσει και να παρέμβει από τις άλλες συγκεντρώσεις, όχι για να συμμετάσχει σε αυτές ή να γίνει κομμάτι τους, αλλά για να επιδράσει σαν διακριτή αντίληψη για το εργατικό κίνημα, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που κάθε πρόταση κρίνεται στη βάση της νέας ιστορικής αναμέτρησης που βρίσκεται εν εξελίξει ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της εργασίας. Όσον αφορά την κατάληξη υπήρξαν αρκετές ιδέες και το ζήτημα παρέμεινε ανοικτό. Αποφασίστηκε ακόμη η έκδοση αφίσας και προπαγανδιστικού υλικού και η διενέργεια εξορμήσεων (πέρα από αυτές που θα γίνουν στους εργασιακούς χώρους που παρεμβαίνουν οι διάφορες δυνάμεις που συμμετέχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία) σε γειτονιές της πόλης.

Καλούμε στη βάση των παραπάνω και του κοινού στόχου της ανατροπής του σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα, κάθε εργατικό σωματείο και συνδικάτο, κάθε εργατική συλλογικότητα και πολιτικό χώρο μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις τους, να πλαισιώσουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια, τόσο την ίδια την ημέρα της Πρωτομαγιάς όσο και τις προηγούμενες μέρες στις δράσεις προπαγάνδισης. Καλούμε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, άνεργο και συνταξιούχο της πόλης, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές και συνολικά τη νεολαία να ενώσουμε τις φωνές και τη δράση μας σε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να υψώσουμε πιο αποφασιστικά το ανάστημά μας απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν να επιβιώνουμε με το ζόρι, να μην έχουμε όνειρα και αξιοπρέπεια, να σκύβουμε διαρκώς το κεφάλι. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς! Κάτω οι νόμοι της αγοράς!

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ –ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΕΣ (Επικοινωνία:
protomagia2010@gmail.com)

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ απεργουμε 3,4,5 μαη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΣ.Ε.Α.Ε (ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ)

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο: swmateio_elastika.doc(application/msword)
Τηλ. 6950311149Website:
 http://seae.terapad.com/ http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=246896891744e-mail: somatio_orom_anapl@yahoo.gr

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το μοναδικό κρατικό κέντρο ειδικευμένο στην τυφλότητα, πάει από το κακό στο χειρότερο. Η χρηματοδότησή του καλύπτει μόνο τη μισθοδοσία ενός μέρους του προσωπικού του, ενώ δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για τα λειτουργικά του έξοδα. Οι μαθητές που εξυπηρετούνται απʼ αυτό είναι όλο και λιγότεροι και αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και τεχνικά βοηθήματα. Λόγω της ανυπαρξίας ειδικού γυμνασίου και λυκείου για τυφλούς στερούνται παντελώς τον ελεύθερο χρόνο για να παίξουν και να αναπτύξουν κοινωνικές συναναστροφές και δραστηριότητα, καθώς υποχρεώνονται να παρακολουθούν μετά το σχολείο ένα δεύτερο πρόγραμμα φροντιστηριακών μαθημάτων στο ΚΕΑΤ ως αργά το βράδυ.Οι χώροι διδασκαλίας και ψυχαγωγίας τους είναι ελάχιστοι, αφού το ιστορικό διατηρητέο κτίριο του ΚΕΑΤ παραμένει αναξιοποίητο, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για την αποπεράτωση των εργασιών ανακαίνισής του.Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι του ΚΕΑΤ βιώνουν την ανασφάλεια, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την απειλή της απόλυσης. Άμεσα κινδυνεύει να απολυθεί ένας αριθμός εργαζομένων με πρόσχημα τη λήξη της σύμβασής τους, αν και καλύπτουν εδώ και πολλά χρόνια απόλυτα αναγκαίους τομείς της λειτουργίας του κέντρου.Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που ασκείται από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνιαγια τη συρρίκνωση των δημόσιων δαπανών καικοινωνικών υπηρεσιών, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και των ιδιωτικοποιήσεων. Φορτώνουν το κόστοςκαι την ευθύνη για την εκπαίδευση και την αποκατάσταση του ανάπηρου παιδιού στην οικογένειά του. Η πορεία διάλυσης του ΚΕΑΤ θα ενταθεί, αν η κυβέρνηση προχωρήσει στα σχέδιά της για συγχώνευση του ΚΕΑΤ με άλλα προνοιακά ιδρύματα και μεταφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχέδιο Καλλικράτης. Τα γενικότερα αντιλαϊκά και αντιαναπηρικά μέτρα της κυβέρνησης - σε περίπτωση που δεν αντιδράσουμε στην υλοποίησή τους-θα εξαλείψουν κάθε προοπτική αποκατάστασης των τυφλών μαθητών, θα σπρώξουν στην απόγνωση τις οικογένειες των αναπήρων από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, θα ξεθεμελιώσουν ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά – κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, οι φορείς που προσυπογράφουμε το παρόν δελτίο, στηρίζουμε αμέριστα τον αγώνα των μαθητών τουΚΕΑΤ, που έχουν ξεκινήσει κατάληψη των εγκαταστάσεων του κέντρου από την Παρασκευή στις 16 Απρίλη, αγανακτισμένοι από τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τη ζωή τους, αλλά και εξαιτίας της αβεβαιότητας για το μέλλον τους. Ταυτόχρονα συνεχίζοντας τον αγώνα μας διοργανώνουμε τις παρακάτω κινητοποιήσεις: 1. την Τρίτη 27/4/2010 στις 7 το απόγευμα εξόρμηση – πικετοφορία ενημέρωσης του λαού της Καλλιθέας.2. την Τετάρτη 28/4/2010 στις 12.00 το μεσημέρι νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.3. την Πέμπτη 29/4/2010 στις 7.00 το απόγευμα μεγάλη συναυλία στο προαύλιο του ΚΕΑΤ συμμετέχουμε στην πανελλαδική 48ωρη απεργία 21 και 22 Απρίλη και στην απεργιακή συγκέντρωση (Πέμπτη 12.00 στο Σύνταγμα), ενώ την Παρασκευή 23 Απρίλη, όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα πραγματοποιήσουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας στις 12.00 το μεσημέρι.Αγωνιστικά διεκδικούμε:Ενίσχυση της χρηματοδότησης του ΚΕΑΤ για να εξασφαλιστεί η υπάρχουσα λειτουργία και η αναβάθμιση του κέντρου. Άμεση χρηματοδότηση για τηναποπεράτωση των έργων ανακαίνισης του διατηρητέου κτιρίου της Καλλιθέας.

Άμεση εξασφάλιση της αγοράς και της δωρεάν διάθεσης όλων των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας και τεχνικών βοηθημάτων αναγκαίων για την εκπαίδευση και αποκατάστασητων τυφλών μαθητών. {Γραφομηχανών Braille, Η.Υ. κ.λ.π.}

Ίδρυση εδώ και τώρα ειδικού γυμνάσιου και λυκείου τυφλών.

Να γίνει με όρους συμφωνίας των μαθητών η χρονιάτικη εκδρομή που ματαιώθηκε από την διοίκηση του Κ.Ε.Α.Τ.

Καμία απόλυση εργαζομένου στο ΚΕΑΤ, απορρόφηση όλων των συμβασιούχων από το ΚΕΑΤ καιμονιμοποίησή τουςχωρίς προϋποθέσεις και αυτών που δουλεύουν μέσω προγραμματικής σύμβασης.

Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους απλήρωτους εργαζόμενους.

Άμεση ενίσχυση του τυπογραφείου του Κ.Ε.Α.Τ., σε προσωπικό και μέσα, για την έγκαιρη προετοιμασία των βιβλίων των μαθητών και τη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξής του σε εθνικό τυπογραφείο βιβλίων Braille για τυφλούς και βιβλίων με μεγεθυσμένα γράμματα για τα παιδιά με μερική όραση.

Αποκλειστικά ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, με κατάργηση τηςεπιχειρηματικής δράσης στους τομείς αυτούς.

Σύνταξη στα 60 και 55 για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα, 55 και 50 για ΒΑΕ, κατώτερη σύνταξη 1120 , κατώτερος μισθός 1400 . Κάτω τα χέρια από τις αναπηρικές συντάξεις, καμία αύξηση στο χρόνο συνταξιοδότησης.

Να προσλαμβάνονται όλοι οι νέοι, ανάπηροι και μη, με την αποφοίτησή τους από την 2βάθμια και 3βάθμια εκπαίδευση, με ευθύνη του κράτους.Όχι στα νέα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης που, μετά την περικοπή μισθών και επιδομάτων και την υπερφορολόγηση ειδών λαϊκής κατανάλωσης, κλιμακώνονταισε ένα γενικευμένο χτύπημα σε ότι έχει απομείνει στην κοινωνική ασφάλιση και στις εργασιακές σχέσεις.Μάης και Ιούνης: Δίμηνο κινητοποιήσεων για την ειδική αγωγή,τη δημόσια πρόνοιακαι την σωτηρία του ΚΕΑΤ.αποφυλακιση του Μάριου Ζέρβα

Την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010, ύστερα από Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών,

αποφασίστηκε η αντικατάσταση της προφυλάκισης του Μάριου Ζέρβα με περιοριστικούς όρους.

Μέχρι να γίνει το δικαστήριο, θα υποχρεούται να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου

κατοικίας του την 1η και 16η κάθε ημερολογιακού μήνα καθώς και θα του απαγορεύεται η έξοδος από

 την Χώρα.
Η αποφυλάκισή του καλύπτει το πρώτο μέρος του τελικού μας στόχου: που είναι και η αθόωσή του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους έδειξαν την αλληλεγγύη τους στον Μάριο Ζ. Χωρίς αυτή

δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Το δικαστήριο αναμένεται...Ο αγώνας συνεχίζεται...

1η Μάη μάχης και αντεπίθεσης Οι αγώνες στα χέρια των εργαζομένων –για να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική!

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Ε.Ε., το ΔΝΤ, το κεφάλαιο και οι τραπεζίτες, εκμεταλλευόμενοι την κρίση, προχωρούν σε μια ιστορικών διαστάσεων και με στρατηγική στόχευση επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, μέσα από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ. Ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, νέοι γύροι λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι τα μέτρα που θα επιδιωχθεί να παρθούν το επόμενο διάστημα, για να «υπηρετήσουν» τον «εθνικό» στόχο της «εξόδου» από την κρίση. Η  προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που συνειδητά επιλέγει η κυβέρνηση σε συμφωνία με την ΕΕ, είναι το εργαλείο για την υλοποίηση των παραπάνω επιδιώξεων. Ένα νέο τοπίο υπερεκμετάλλευσης των εργαζόμενων ετοιμάζεται, ενώ ιστορικές κατακτήσεις του εργατικού κινήματος αμφισβητούνται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε πλήρη συναίνεση με Ν.Δ. ΛΑΟΣ. Συμπλήρωμα σε αυτή την πολιτική είναι ο αυταρχισμός, η καταστολή, τα «τρομο-σίριαλ», η εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, για να τσακίσουν τις αντιστάσεις, για να περάσουν την αντεργατική τους επίθεση.


Σήμερα, απαιτούνται όσο ποτέ ταξικοί μαχητικοί αγώνες αντίστασης και ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής τους. Πρωτοβουλίες από τα σωματεία, όλες τις ταξικές δυνάμεις του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος που θα απαντούν αποτελεσματικά στην επίθεση. Που θα ξεπερνούν την απραξία, την συναίνεση και υποταγή της γραφειοκρατίας και του κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Αγώνες που θα είναι στα χέρια των εργαζομένων, με διαδικασίες βάσης, και όχι κομματικά περιχαρακωμένες διαμαρτυρίες τύπου ΠΑΜΕ. Αγώνες πανεργατικοί, συντονισμένοι, διάρκειας.

Απαιτείται όσο ποτέ ένα κίνημα των εργαζόμενων που θα συγκρούεται με την πολιτική της βαρβαρότητας και θα επιδιώκει να νικά. Με στόχους και αιτήματα ουσιαστικής αντιπαράθεσης και ανατροπής και συντονισμένες μαχητικές μορφές προοπτικής και νίκης.

Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν για συντονισμό σωματείων και ταξικών δυνάμεων μέσα στις τελευταίες μάχες, βρήκαν απήχηση σε μεγάλα τμήματα της εργατικής αντίστασης. Σε αυτό το δρόμο, μπροστά στην Εργατική Πρωτομαγιά 2010, πρωτοβάθμια σωματεία αποφασίσαμε την διοργάνωση ταξικής ενωτικής συγκέντρωσης την 1η Μάη, στο Μουσείο στις 11.00 π.μ.

Επιδιώκουμε στη φετινή -εξαιρετικά κρίσιμη- πρωτομαγιά, να οργανώσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση όλου του δυναμικού που έδωσε μαζί όλες τις τελευταίες απεργιακές μάχες, συσπείρωσε χιλιάδες εργαζόμενους με μια άλλη κατεύθυνση και προοπτική.

Για μια 1η Μάη της ελπίδας, σταθμός στην ταξική ανασυγκρότηση του κινήματος των εργαζόμενων. Για άλλο ένα βήμα δημιουργίας προϋποθέσεων νικηφόρων αγώνων. Για μια άλλη αγωνιστική ταξική ενότητα των εργαζομένων που στον εργασιακό μεσαίωνα που έρχεται να μπορεί να αντιπαρατεθεί στην επίθεση του κεφαλαίου με αποφασιστικούς και νικηφόρους αγώνες.

- Καλούμε όλα τα ταξικά πρωτοβάθμια σωματεία να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις, να συνδιοργανώσουν την ενωτική ταξική συγκέντρωση στο Μουσείο.

- Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλες τις ταξικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος, εργατικές και συνδικαλιστικές συλλογικότητες και τάσεις, να δώσουν μαζικό παρόν στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των πρωτοβάθμιων σωματείων στο Μουσείο.Τα σωματεία:

- Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, - Συνδικάτο Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά, - Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής, - ΣΕΙΝΑΠ, - Σύλλογος Ιατρών Νοσοκομείου Ερρ. Ντινάν, - Σωματείο Φαρμάκου ΒοιωτίαςΟι υπογραφές μένουν ανοικτές για τη συμμετοχή και άλλων σωματείων που έχουν διαδικασίες τις επόμενες μέρες.

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ «BANQUET»

Τα γεγονότα…
Με το που ενημερωθήκαμε για την απόλυση του συναδέλφου Βαγγέλη Κιτσώνη και για την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στο restaurant Banquet όπως είχε καταγγείλει ο συνάδελφος-σερβιτόρος, ο όποιος διώχθηκε από την εργασία του για συνδικαλιστικούς λόγους, σωματεία, εργαζόμενοι και νεολαίοι συστήσαμε επιτροπή αλληλεγγύης και αποφασίσαμε τον αποκλεισμό του εστιατορίου Banquet από την Πέμπτη 22/4.Την πρώτη ημέρα ο αποκλεισμός του εστιατορίου ήταν επιτυχημένος και είχε μια πρωτοφανή αποδοχή και συμπαράσταση από τους περαστικούς, από τους εργαζόμενους στο κατάστημα, ακόμη και από πελάτες του καταστήματος. Αποτέλεσμα ήταν την Παρασκευή 23/4 το πρωί ο εργοδότης να ζητήσει συνάντηση με τον συνάδελφο Βαγγέλη Κιτσώνη, με μέλη του Συνδικάτου εργατοϋπαλλήλων σε Τουριστικές και Επισιτιστικές επιχειρήσεις και εκπρόσωπο της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Στην συνάντηση τέθηκε ξεκάθαρα ότι αν δεν γίνουν αποδεκτά τα δυο αιτήματα δηλαδή 1) να τηρηθεί η εργατική νομοθεσία για όλους τους εργαζόμενους στο Banquet και 2)να επανέλθει στην εργασία του με πλήρη απασχόληση και δικαιώματα ο Βαγγέλης Κιτσώνης, οι κινητοποιήσεις- αποκλεισμοί δεν θα σταματήσουν και θα κλιμακωθούν. Ο εργοδότης απάντησε ότι συμφωνεί καταρχήν με όλα, εκτός από την επαναφορά στην εργασία του συγκεκριμένου συναδέλφου αλλά ότι θα το συζητήσει με τους άλλους μετόχους και θα ζητήσει νέα συνάντηση μέχρι το απόγευμα.Έτσι με κάλεσμα της επιτροπής αλληλεγγύης, μελών του συνδικάτου επισιτισμού και σωματείων της πόλης η διαδήλωση 1000 εργαζομένων και νεολαίων που έγινε την ίδια μέρα ενάντια στα αντεργατικά μέτρα κυβέρνησης-ΔΝΤ, κατέληξε στο restaurant Banquet. Ο εργοδότης ζήτησε νέα συνάντηση εντός του καταστήματος. Στη διαπραγμάτευση ο εργοδότης υπέγραψε το παρακάτω συμφωνητικό ενώπιων του συναδέλφου, μελών του συνδικάτου επισιτισμού, συνδικαλιστών από σωματεία που συμμετέχουν στην επιτροπή αλληλεγγύης και μέλους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.Το Συμφωνητικό όπως τέθηκε στην εργοδοσία προς υπογραφή.1) Nα επαναφέρουμε στην εργασία του τον σερβιτόρο Βαγγέλη Κιτσώνη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και σύμβαση αορίστου χρόνου και να ικανοποιήσουμε τις νόμιμες απαιτήσεις του όπως τις έχει διατυπώσει στην καταγγελία του στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ.2) Να προσλάβουμε και να ασφαλίσουμε τους εργαζόμενους που δεν εργάζονται με νόμιμη πρόσληψη, από την ημέρα που άρχισαν να εργάζονται στο κατάστημά μας.3) Να καταβάλλουμε τα νόμιμα δεδουλευμένα (δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας, υπερωρίες, κ.α.) σε όλους τους σερβιτόρους, μάγειρες, λαντζέρηδες, μπάρμαν, βοηθούς σερβιτόρους από την ημέρα που εργάστηκαν στο κατάστημά μας.4) Τα φιλοδωρήματα θα συγκεντρώνονται και θα διανέμονται με ευθύνη των εργαζομένων.5) Να παρέχουμε σίτιση στους εργαζόμενους όπως ορίζει η νομοθεσία και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.6) Να τηρούμε απαρέγκλιτα την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του επισιτισμού και την κείμενη εργατική νομοθεσία.Η σημασία αυτής της πρώτης επιτυχίαςΣίγουρα η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί μια πρώτη νίκη του συναδέλφου και των εργαζομένων του καταστήματος απέναντι στην αλαζονεία, την ασυδοσία, τις απειλές και την τρομοκρατία του εργοδότη. Μια νίκη που πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί τίποτα δε μας διαβεβαιώνει ότι ο εργοδότης θα τηρήσει όσα έχει υπογράψει. Γι’ αυτό και η επιτροπή αλληλεγγύης θα διατηρηθεί έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αγωνιστικά στην πρώτη απόπειρα του εργοδότη να αναιρέσει αυτά που έχει υπογράψει.Είναι μια νίκη όλων των εργαζομένων του κλάδου που εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε πειραματόζωο εφαρμογής των αντεργατικών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων, δίνοντας το δικαίωμα στην πλειοψηφία της εργοδοσίας να παραβιάζει κατάφωρα την εργατική νομοθεσία, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, απειλώντας ακόμη και την ίδια τους την ζωή (υπόθεση Κάρμεν στην Αθήνα) .Μέχρι στιγμής ο εργοδότης δεν έχει τηρήσει όσα υπόγραψε. Κάλεσε για εργασία τον συνάδελφο Βαγγέλη Κιτσώνη με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης και όχι πλήρους. Δεν έχει καταβάλει το δώρο του Πάσχα, παρακρατεί τα φιλοδωρήματα των εργαζομένων, αοριστολογεί περί ασφάλισης των εργαζομένων και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.Την Τετάρτη 28/4 στις 11.30 το πρωί υπάρχει τριμερής συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας μεταξύ του συναδέλφου, του συνδικάτου επισιτισμού και του εργοδότη. Η αγωνιστική παρουσία μας είναι απαραίτητη για να καταδείξουμε ότι η υπόθεση δεν έκλεισε. Στην τριμερή συνάντηση θα γνωστοποιηθεί στον εργοδότη ότι εάν δεν εφαρμόσει άμεσα όσα υπόγραψε, οι κινητοποιήσεις-αποκλεισμοί θα συνεχιστούν. Καλούμε τα σωματεία της πόλης, τους φοιτητικούς συλλόγους, όλους τους εργαζόμενους και νέους να συμμετέχουν έμπρακτα στο δίκαιο αγώνα για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, την επιστροφή του συναδέλφου στην εργασία του και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στο Banquet.ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣΤΕΤΑΡΤΗ 28/4 - 11πμ,ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΕΔΟΘ)ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΙΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «BANQUET»

Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Αναβληθηκε η εκδηλωση για το Μαριο Ζερβα στη Θεσ/νικη λογω αποφυλακισης του-ΔΝΤ

Ξεκινησαμε απο Αθηνα ως συμμετεχοντες στην δραση που διοργανωθηκε στη Θεσ/νικη (Καμαρα)στις 23/4 και ωρα 19.30, για οικονομικη ενισχυση-αλληλεγγυη στο Μαριο Ζερβα.
Τη στιγμη που ημασταν ετοιμοι να ξεκινησουμε για το στησιμο της εκδηλωσης,ενα τηλεφωνημα μας αλλαξε τα σχεδια.Πληροφορουμαστε ο Μαριος απαφυλακιστηκε,σε λιγο θα βρισκεται αναμεσα μας!Την ιδια στιγμη μαθαινουμε πως εχει γινει καλεσμα για πορεια για το ΔΝΤ,στις 7 στο Αγαλμα Ελευθεριας.Κατοπιν τουτου, θεωρησαμε σωστο να ακυρωσουμε προσωρινα την εκδηλωση.Πηγαινουμε στο σημειο συναντησης(Καμαρα) και ενημερωνουμε με ενα πανο οποιον αλληλεγγυο θα ερχοταν,γραφοντας το εξης:Ο Μαριος Ζερβας βγηκε(απο τη φυλακη).Η Ελλαδα μπηκε(στη φυλακη-ΔΝΤ)Ολοι στην πορεια για το ΔΝΤ στο Αγαλμα Ελευθεριας στις 7.Ετσι βρισκομαστε σε μια αυθορμητη πορεια που καλεστηκε 3 ωρες πριν,με αρκετο παλμο και κοσμο.Η πορεια κατεληξε σε ενα εστιατοριο,οπου ειχε γινει καλεσμα για εναν απολυομενο.,αλλο ενα ευχαριστο γεγονος,η επαναπροσληψη του απολυομενου και η υπογραφη απο τον ιδιοκτητη οτι δεν θα κλεβει πια τους εργαζομενους τους...δεν ξερω αν θα ισχυσει,αλλα αυτο που ξερω ειναι οτι οι αλλυλλεγυοι στη Θες/νικη και παντου,θα βρισκονται διπλα σε καθε αδικια.Ετσι η ωρα ειχε περασει και η εκδηλωση αναβληθηκε, ο Μαριος Ζερβας βρισκεται αναμεσα μας, η Ελλαδα στη φυλακη,μια ανηλικη επισης που κρατειται στη ΓΑΔΑ απο την πορεια για το ΔΝΤ στην Αθηνα...Πολλοι απο τους φιλους του Μαριου,παλιους και νεους, θα βρισκομαστε διπλα σε καθε υποψηφιο Μαριο,εναντια σε ενα κρατος-τρομοκρατος.Το μαθημα που καθημερινα εισπρατουμε ειναι πως η αλληλεγγυη ειναι το οπλο μας.Το μονο οπλο που ασυστολα,με το ιδιο παθος,την ιδια ενταση θα χρησιμοποιουμε παντου και παντα.Μαριε καλωσηθες!Λευτερια σε ολους μαςlink: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1157989

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Εργαζόμενες, Εργαζόμενοι,
Το σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Πρέβεζας στην τελευταία Γενική Συνέλευση στις 11 Απρίλη 2010 μετά από πρόταση της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» αποφάσισε:

Æ 24ωρη απεργία στις 22 Απρίλη, ημέρα που απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.Æ την 1η Μάη ταξικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς με συγκέντρωση στον ΟΤΕ.Æ Κλιμάκωση με 48ωρη απεργία στην κατάθεση του αντιασφαλιστικού νόμου.Æ Κάλεσμα για μόνιμο αγωνιστικό συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων του νομού.Στη συνέλευση μειοψήφησαν η πρόταση της ΔΑΣ (ΚΚΕ) για 48ωρη απεργία στις 21-22 Απρίλη και η πρόταση της ΠΑΣΚΕ(ΠΑΣΟΚ) που κινήθηκε στη λογική της ΓΣΕΕ.

Στις 14-04-2010 πληροφορηθήκαμε από την εφημερίδα «Ριζοσπάστη», ότι το σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων ν. Πρέβεζας συντάσσεται πίσω από τη «γραμμή» που χάραξε η ΓΣΕΕ (και φυσικά το μέμφεται γι΄ αυτό). Πώς γίνεται όμως αυτό, αφού η ΓΣΕΕ δεν συμμετέχει στην απεργία στις 22 Απρίλη; (!!!) Ταυτόχρονα στο εν λόγω άρθρο δεν παρουσιάζεται αλλά και διαστρεβλώνεται η απόφαση της συνέλευσης. Αποσιωπάτε και μένει η εντύπωση ότι τα παραπάνω είναι προτάσεις των εργοδοτικών συνδικαλιστών του ΝΑΡ που συμμετέχουν στην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ! ΕΛΕΟΣ!!!

Αλήθεια μπροστά σε αυτό το ανελέητο σφυροκόπημα των αντεργατικών μέτρων που βιώνουμε από κυβέρνηση, Ε.Ε. ΔΝΤ. Μπροστά σε αυτά που έπονται με τις αντιδραστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, την απελευθέρωση των απολύσεων, την μεθόδευση της πλήρους κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων και την πλήρη συναίνεση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που σφυρίζει αδιάφορα, το ζητούμενο είναι μόνο να περάσει η γραμμή του ΠΑΜΕ και αυτό να αποκρυσταλλωθεί σε ψηφαλάκια για το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές ή τα σωματεία να περάσουν στα χέρια των εργαζομένων, όπου εκεί και μέσα σε αυτά θα γίνεται η αντιπαράθεση και όπου οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα συζητάνε, θα αποφασίζουν και θα οργανώνουν τους αγώνες τους;Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουμε συνηθίσει στην λάσπη και τη συκοφαντία κάποιων στελεχών του ΚΚΕ. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί λόγο για να δώσουμε τόπο στην οργή για άλλη μια φορά!

Οι εργατικοί αγώνες πότε δεν είχαν ούτε ποτέ θα έχουν ανάγκη από «πατερούληδες» που να τους επιβάλλουν τη «γραμμή».Οι αυτόκλητοι προστάτες της εργατικής τάξης έχουν τελειώσει. Οι εργατικοί αγώνες υπήρξαν και θα ξαναγίνουν νικηφόροι όταν αποφασίζονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους για τους εργαζόμενους. Όταν με κριτήριο τις ανάγκες και τα δικαιώματα της εποχής μας προτάξουν τα συμφέροντά τους και καταρρίψουν τα ψέματα περί «κρίσης» και περί «θυσιών» που πρέπει να κάνουμε όλοι και ενωτικά, μαζικά και με ανυποχώρητο αγώνα θέσουν τη νέα χάρτα των αναγκών και των δικαιωμάτων του σήμερα τόσο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους της Πρέβεζας όσο και για όλους του εργαζόμενους της χώρας μας, της Ευρώπης και του κόσμου όλου!Από αυτή τη σκοπιά επιστρέφουμε τη λάσπη από εκεί που μας ήρθε!Έχουν το θράσος και μιλάνε με χαρακτηρισμούς του τύπου «επαναστάτες του γλυκού νερού» ενώ έχουν κάνει κοινό προεδρείο στο σωματείο μας με το ΠΑΣΟΚ (αναλογικό γαρ. Μαζί στις καρέκλες και στους αγώνες χώρια). Μάλιστα από την ίδια εφημερίδα μάθαμε ότι στο Εργατικό Κέντρο του Πειραιά βγήκε πρόεδρος του ΠΑΜΕ με ψήφους της ΝΔ και του ΣΥΝ. (μπράβο σύντροφοι. Προφανώς οι ψήφοι που έχουν να κάνουν με προεδριλίκια δεν είναι εργοδοτικοί και πουλημένοι!)22 Απρίλη απεργούμε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού μας να στρατευτούν μαζί μας και να συμμετέχουν στον κοινό συντονισμό κόντρα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και στον εκφυλισμό!ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ιδιωτικών υπαλλήλων ν. Πρέβεζας

ΓΛΥΚΙΑ ΗΤΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΟΣΜΟΥ

Μεγαλειώδη εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα μας MIKTIKOSMOU την περασμένη Κυριακή στα Ανώγεια. Κόντρα στη δυναμική, ταχύτατη, νεανική ομάδα των ασυνόδευτων παιδιών, ανήλικων προσφύγων από το Αφγανιστάν, κόντρα στο υψόμετρο που επέδρασε καθοριστικά στις κινήσεις των παικτών μας και στον καυτό ήλιο, η ομάδα κατάφερε να ηττηθεί με το τιμητικό 4–2 που δίνει δυνατότητες πρόκρισης στον επαναληπτικό αγώνα και υποσχέσεις για το μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση κερδίσαμε σε αγάπη και εκτίμηση και μας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε ανάλογα αισθήματα.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ των παιδιών και των εργαζόμενων στον ξενώνα, ΥΠΕΡΟΧΗ. Η συνάντησή μας μετά την απονομή, ΔΥΝΑΤΗ και ΕΓΚΑΡΔΙΑ. Τα τραγούδια και οι χοροί δώσαν και πήραν.Το ραντεβού που κλείστηκε για την παρουσία των παιδιών στο Φεστιβάλ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας αφιερώνεται στους απεργούς πείναςτου κέντρου κράτησης μεταναστών της Σάμου

ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΛΑΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ

Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών Χανίων

Χ"Μιχάλη Νταλιάνη 5, Χανιά

E-mail: stekichania@gmail.com

Web: http://www.stekichania.gr/

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σ.Ε.Α.Ε (ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ)

Στις 17 και 18 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις του Σωματείου Ελαστικά Απασχολούμενων Εκπαιδευτικών (Ωρομισθίων - Αναπληρωτών), σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, όπου υπήρξε καθολική καταδίκη του πολυνομοσχεδίου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο αμφισβητείται συνολικά η ικανότητα αλλά και το δικαίωμα ενός εκπαιδευτικού να εργαστεί στο δημόσιο σχολείο. Εκτός από τη γνωστική ικανότητα του εκπαιδευτικού αμφισβητείται πλέον η παιδαγωγική του κατάρτιση και φυσικά η εργασιακή του εμπειρία. Το πολυνομοσχέδιο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην άσχημη οικονομική κατάσταση που οδήγησαν τη χώρας αυτοί που οργανώνουν και διοικούν το κράτος τόσα χρόνια και που τώρα ζητούν ευθύνες και θυσίες από τους εργαζόμενους.


Οι συνελεύσεις αποφάσισαν:Συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ σε όλες τις πόλεις την Πέμπτη 22Απριλίου.Νέες γενικές συνελεύσεις την Κυριακή 25 Απριλίου.Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς και καταλήψεις Δημόσιων κτηρίων.Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι πριν κατατεθεί οτιδήποτε, το Υπουργείο θα συνομιλούσε με το Σωματείο, η ηγεσία του Υπουργείου προτίμησε να καλέσει την ΠΕΑ ώστε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί σε θερμό κλίμα.Επιπλέον:Καταγγέλλουμε το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωση Αναπληρωτών, τους αυτοαποκαλούνται εκπροσώπους των ωρομισθίων και αναπληρωτών που έσπευσαν να συμφωνήσουν με τις προτάσεις της Διαμαντοπούλου. Χαρακτηριστική ήταν εξάλλου και η στάση της ΠΕΑ που μέχρι σήμερα δεν έχει βγάλει ούτε μια ανακοίνωση για συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Καλούμε όλους τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να εγγραφούν και να στηρίξουν το πρόγραμμα πάλης του Σωματείου.


http://seae.terapad.com/
Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο:
 /deltio_tipou_19.04.10.doc application/msword):

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ

Την Δευτέρα στις 5/4, ο σερβιτόρος και συνάδελφος Βαγγέλης Κιτσώνης επικοινώνησε τηλεφωνικώς με το εστιατόριο στο οποίο εργάζεται εδώ και 6 μήνες περίπου για να πληροφορηθεί για το πρόγραμμα εργασίας του. Αντί γιʼ αυτό, η υπεύθυνη του καταστήματος του είπε: όχι μόνο ότι δεν είναι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα αλλά να παραδώσει και την στολή της εργασίας του μέσα στις επόμενες μέρες. Σε ερώτηση που έγινε από τον εργαζόμενο αν συμβαίνει κάτι ή αν το κατάστημα τον απολύει, η απάντηση της υπευθύνου ήταν η ίδια. Την ίδια τακτική συνέχισαν να εφαρμόζουν και την επόμενη εβδομάδα οι εργοδότες δια στόματος της υπευθύνου.Το περιστατικό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Στο συγκεκριμένο εστιατόριο, ονόματι banquet που βρίσκεται στο κέντρο της Θες/νίκης, η κατάσταση είναι τραγική. Σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων(από τους οποίους αρκετοί είναι μετανάστες) οι εργοδότες δεν τηρούν ούτε ίχνος της εργατικής νομοθεσίας. Οι προσλήψεις προσωπικού γίνονται καθυστερημένα (μόλις περάσεις όλα τα τεστ της εργοδοσίας) μπορεί και μετά από ένα χρόνο!!! Όσοι καταφέρουν και έχουν πρόσληψη, τα ένσημα δεν είναι όσα πρέπει αλλά μισά ή και λιγότερα. Ούτε συζήτηση δεν γίνεται βέβαια για την πληρωμή με βάση την Σ.Σ.Ε. του κλάδου. Έτσι τα μεροκάματα είναι χαμηλά και οι προσαυξήσεις για υπερωρίες, βραδινά, αργίες κτλ. δεν πληρώνονται καθόλου!!! Αρκετοί σερβιτόροι έρχονται για δοκιμαστικά ανά 1-2 εβδομάδες όπου δεν πληρώνονται, δεν τους γίνεται πρόσληψη και ύστερα τους διώχνουν. Μάλιστα οι εργοδότες παρακρατούν ακόμα και τα tips των εργαζομένων που είναι κομμάτι του μισθού τους και υπολογίζονται στα 400-500 ευρώ ημερησίως. Στους περισσότερους εργαζόμενους δεν δίνονται τα ρεπό τους κανονικά ενώ το 6μερό είναι μια πάγια κατάσταση όπως επίσης και δεν δίνεται και φαγητό. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η εργοδοτική τρομοκρατία, με μεθόδους όπως οι κάμερες στον χώρο εργασίας καθώς και τα χρηματικά πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται στους εργαζόμενους αν κάνουν κάποιο λάθος ή αργήσουν να προσέρθουν στην εργασία τους. Όσο για τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας αυτά δεν καταβάλλονται καθόλου ή δίνονται λειψά.Έτσι με αφορμή όλα τα παραπάνω, αλλά και ότι οι εργοδότες πλήρωσαν καθυστερημένα (ύστερα από πολλές εγκλείσεις των ίδιων εργαζομένων) τους εργαζόμενους για την εξόφληση μισθοδοσίας του Μαρτίου όπως επίσης δεν έδωσαν καθόλου το δώρο Πάσχα για το 2010, ο συνάδελφος, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν γιʼ αυτή την κατάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν να μην συμπεριληφθούν ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, όπως και ένας ακόμη σερβιτόρος που πρωτοστάτησαν στη διαμαρτυρία, στο πρόγραμμα εργασίας της επόμενης εβδομάδας. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνάδελφος δεν είχε πρόσληψη. Οι συγκεκριμένοι εργοδότες, οι οποίοι έχουν και άλλα καταστήματα στο κέντρο της Θες/νίκης (Αχίλλειον κτλ.) συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εργαζόμενους.Έτσι, την Δευτέρα στις 12/4 και εφόσον ο συνάδελφος (και μέλος του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκης - Πιερίας – Χαλκιδικής) δεν ήταν ξανά στο πρόγραμμα εργασίας προχώρησε σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίαςκαι στο ΙΚΑ για όλα τα παραπάνω.... λίγα λόγια για τον κλάδο...Η κατάσταση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού, όσον αφορά τις κατακτήσεις, τα δικαιώματα και το βιοτικό επίπεδο θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο». Είναι ένας από τους κλάδους εργαζομένων που χτυπήθηκε άμεσα και άγρια, τα τελευταία 20 χρόνια, από τις νεοφιλελεύθερες - αντεργατικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων ανεξαιρέτως, δίνοντας το δικαίωμα στην πλειοψηφία της εργοδοσίας να παραβιάζει κάθε είδους εργατικής νομοθεσίας αλλά και αξιοπρέπειας των εργαζομένων.Οι εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων (μάγειρες, σερβιτόροι, διανομείς, πωλητές φαγητού κτλ) βιώνουμε την ανασφάλεια, την ελαστική και μαύρη εργασία στο πετσί μας. Τα χαμηλά μεροκάματα (οι εργοδότες παρακρατούν ακόμη και τα tips που είναι κομμάτι του μισθού) , τα εξοντωτικά ωράρια και τα ανύπαρκτα ρεπό(το 5μερο και 8ωρο δεν εφαρμόζεται σχεδόν πουθενά),η ανασφάλιστη εργασία, οι απλήρωτες υπερωρίες, έχουν γίνει καθεστώς. Επίσης, η ελαστική εργασία, έχει ευρεία εφαρμογή αφού όλο και περισσότερο οι εργαζόμενοι στον κλάδο, και κυρίως οι νέοι δουλεύουμε με καθεστώς μερικής απασχόλησης,3μερα ,2μερα, «σπαστό» ωράριο κτλ. Φυσικά, ούτε λόγος δεν γίνεται για την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. Σύμφωνα με στοιχειά τις Ομοσπονδίας (ΠΟΕΕ-ΥΤΕ) οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό – τουρισμό είναιπερίπου 850.000. Από αυτούς μόνο οι 200.000 είναι εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ, δηλαδή 650.000 ανασφάλιστοι (περίπου 70% μαύρη εργασία). Και βεβαία όλα αυτά υπό καθεστώς πλήρους τρομοκρατίας από τους εργοδότες.ΝΑΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕΗ μόνη επιλογή που έχουμε είναι να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας. Γι' αυτό λοιπόν τέρμα τα αστεία, τέρμα και οι αυταπάτες. Να σταματήσουμε την γκρίνια, την μουρμούρα, την ηττοπάθεια, την αναζήτηση ατομικών λύσεων, την αλληλοφαγωμάρα. Η οργή και η αγανάκτηση μας για να είναι αποτελεσματικές χρειάζεται οργάνωση των αγώνων μας. Στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις, να προχωρήσουμε άμεσα:·Στην ενίσχυση της αυτοοργάνωσής μας.Σε κάθε χώρο δουλειάς να δημιουργήσουμε ομάδες αντίστασης και επιτροπές αγώνα, οπού στόχο θα έχουν, να βρεθούμε και να συζητήσουμε τα προβλήματά μας (από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο) και πως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.Να ενισχύσουμε το Σωματείο μας αναλαμβάνοντας εμείς οι ίδιοι αυτή την υπόθεση, παίρνοντας τον αγώνα στα χέρια μας. Να απαλλαγούμε επιτέλους από τις ξεπουλημένες ηγεσίες, που μπαίνουν συνεχώς εμπόδιο στα όνειρα μας.·Στην ανάπτυξη και ενότητα των αγώνων μας με αποφασιστικές μορφές πάλης.Να είμαστε ενάντια σε κάθε διάσπαση των αγώνων μας. Να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας, που είναι οι καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ, οι απεργίες ,η συμμετοχή μας στις διαδηλώσεις, οι αποκλεισμοί καταστημάτων, οι καταλήψεις κτλ.Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Αντεπίθεση των Εργαζομένων στον Επισιτισμό. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να στηρίξουν, να ενισχύσουν, και να ενταχτούν, με όποιο τρόπο μπορούν, σε αυτή την προσπάθεια.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:ØΆμεση επαναφορά του συναδέλφου στην εργασία του και πρόσληψη με βάση την σύμβαση εργασίας .Καταβολή όλων των δεδουλευμένων όπως και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας.ØΕφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε όλους τους εργαζόμενους στο κατάστημα και σε όλο το κλάδο.Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και την νεολαία σε:·Αποκλεισμό του καταστήματος:Πέμπτη 22/4και Παρασκευή 23/4 ώρα 21:00Σάββατο 24/4 και Κυριακή 25/4ώρα14:00Με προσυγκεντρώσεις στη Δ. Γούναρη και Μητροπόλεως γωνία·Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Επιθεώρηση Εργασίας την Τρίτη4Μάη,ώρα: 11πμ, (Προξ. Κορομηλά)ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ

http://athens.indymedia.org/local/webcast/uploads/_kataggelia.doc

21 Απριλιου - Παρασταση διαμαρτηρίας στο Υπ. Δικαιοσύνης ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΖΕΡΒΑ

Καταγγέλλουμε την φασιστικού τύπου και έμπνευσης απαγόρευση των εκπροσώπων των Σωματείων, συνδικαλιστών και εργαζομένων να μπούμε στο Υπ. Δικαιοσύνης για την παράσταση διαμαρτυρίας


που αφορά την άδικη και παράνομη προφυλάκιση του απεργού Μάριου Ζέρβα.Καταγγέλλουμε την αστυνομική βία στους εκπροσώπους των εργαζόμενων και της πρωτοβουλίας για την αποφυλάκηση freemariosz στην είσοδο του Υπ. Δικαιοσύνης, 500 μέτρα απο το

κτήριο του υπουργείου.Μετά την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, που τιμωρείται με προφυλάκηση, η σημερινή μέρα ενέπνευσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να απαγορεύσει ακόμα και τις παραστάσεις

διαμαρτυρίας για τον προφυλακισμένο απεργό.Ξεκαθαρίζουμε στην κυβέρνηση της φτώχιας και της ανεργείας.

Ξεκαθαρίζουμε στο μισθοσυντήρητο απο τη SIEMENS κόμμα που κυβερνά, πώς:Δέν θα απεμπολήσουμε το δικαίωμα στην απεργία και τη διαδήλωση και θα αγωνιστούμε μέχρι την απελευθέρωση του Μάριου Ζέρβα. Δέν μας περισσεύουν ελευθερίες να τις χαρίσουμε σε νοσταλγούς άλλων εποχών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΖΕΡΒΑ ( freemariosz )

http://freemariosz.wordpress.com/

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΖΕΡΒΑσ

Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας, συμμετείχε στην παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, που πραγματοποίησε σήμερα η Πρωτοβουλία για την απελευθέρωση του Μάριου Ζ. και δεκάδες εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες.
40 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα, από την άδικη και παράνομη σύλληψη και προσωρινή κράτηση του απεργού και διαδηλωτή Μάριου Ζ.

Άλλη μια «υπόθεση ζαρντινιέρα», στην οποία όμως, ούτε η εκτατεμένη φωτογραφική αποτύπωση ούτε οι δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες της παράνομης σύλληψης και κακοποίησης του διαδηλωτή, κρίθηκαν αρκετά αξιόπιστες για να αντικρούσουν τις καταθέσεις των αστυνομικών, οι οποίες αποτελούν και τα μοναδικά «στοιχεία» ενοχής του κατηγορουμένου.

Υπόθεση «ζαρντινιέρα», «διαδηλωτής με τα πράσινα παπούτσια», … ολοένα και περισσότεροι σκωπτικοί τίτλοι έρχονται στο νου μας, αναλογιζόμενοι τις φορές που η Δικαιοσύνη στέκεται «τυφλή» μπροστά σε φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει την αθωότητα του κατηγορουμένου - ειδικά όταν αυτός είναι διαδηλωτής - και την αυθαιρεσία των αστυνομικών οργάνων. Αλλά και «κωφή» στις μαρτυρίες των εκ προοιμίου ύποπτων πολιτών. Αυτών που η αξιοπιστία τους θεωρείται μειωμένη, μια που δεν φορούν στολή…

Οι πολλές …συμπτώσεις, αναδεικνύουν το προφανές. Την συνταύτηση του συνόλου των κρατικών μηχανισμών – κυβέρνησης, αστυνομίας, Δικαιοσύνης – στην κατάργηση των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων και των νέων. Η ποινικοποίησης της απεργίας, της διαδήλωσης και εν γένει της κοινωνικοπολιτικής δράσης, αποτελεί συνεχή πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων Πασοκ – ΝΔ, παρά την εναλλαγή τους στην εξουσία.

Τη στιγμή που μένουν προκλητικά ατιμώρητοι όσοι, νόμιμα ή παράνομα, καταληστεύουν τον κοινωνικό πλούτο, η κυβέρνηση διά της Δικαιοσύνης υλοποιεί πρακτικά τον Ευρωπαϊκό Τρομονόμο και αντιμετωπίζει ως τρομοκράτη τον Μάριο Ζ., επειδή συμμετέχοντας στη διαδήλωση, επιχείρησε τη μετατροπή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών της χώρας.

Ως Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας, συνταυτιζόμενοι με το σύνολο των «ύποπτων» εργαζομένων, συμμετέχουμε στη μόνη, την κοινωνική αντιπολίτευση και απαιτούμε την Άμεση αποφυλάκιση του Μάριου Ζ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ του γραφείου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης στο Δικαστικό Μέγαρο.ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΖΕΡΒΑ


Σήμερα 21 Απρίλη 2010, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης για το Μάριο Ζέρβα στη Θεσσαλονίκη και η Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης καταλάβαμε το γραφείο του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης στο Δικαστικό Μέγαρο. Η δράση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την παρέμβαση των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Αθήνας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση του Μάριου Ζέρβα, που συνελήφθη στις 11 Μαρτίου στην γενική απεργία και διαδήλωση στην Αθήνα και βρίσκεται από τότε προφυλακισμένος με βάση ψευδείς κατηγορίες αστυνομικών.ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΙΟ ΖΕΡΒΑΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 11-03ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ Μ.ΖΕΡΒΑ-ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι


Στα τέλη τις δεκαετίας του 1990 τα αφεντικά επέβαλλαν τα franchise στον κλάδο ταχυδρόμησης – ταχυμεταφοράς χωρίς να ανοίξει ρουθούνι.

Σήμερα στη νέα εποχή που μπαίνει η ταχυδρομική αγορά μέσω των συγχωνεύσεων εταιρειών, οι εργαζόμενοι διεκδικούμε να καθορίσουμε τις εξελίξεις μέσα από τους αγώνες και τις αντιστάσεις μας.

Είναι σαφές ότι οι καθυστερήσεις μισθών, η μη καταβολή δώρου Πάσχα , οι απολύσεις, η τρομοκρατία αλλά και το κλείσιμο της DPD Interattica με ταυτόχρονη απορρόφηση του πελατολογίου της από την A.C.S μας δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια γενικευμένη επίθεση των αφεντικών.

Στόχος αυτής της επίθεσης είναι να βάλουν χέρι στο δημόσιο ταχυδρομείο. Για να μπορέσουν να πετύχουν το στόχο αυτό, πρέπει να μεγαλώσουν τις υποδομές τους μέσω των συγχωνεύσεων, αλλά και να μειώσουν το εργατικό κόστος.

Ποιο εργατικό κόστος ;

Το εργατικό κόστος του μισθού των 800 ευρώ συν το Ι.Κ.Α, αν το franchise είναι μια φορά κάτεργο , οι συγχωνεύσεις εταιρειών με στόχο το δημόσιο ταχυδρομείο για όλους εμάς θα είναι δέκα φορές κάτεργο.

Τα οικονομικά κέρδη των αφεντικών μας μέσα από αυτή την διαδικασία , δεν σημαίνουν, κέρδη και για εμάς αν δεν αγωνιστούμε.

Οι μεγαλοκαρχαρίες του κλάδου θέλουν και την πίτα ολάκερη και το σκυλί χορτάτο, δηλαδή θέλουν και τις δουλειές από το δημόσιο ταχυδρομείο να πάρουν , και εμάς να μας κάνουν ενοικιαζόμενους, με μπλοκάκι, part time επιβάλλοντας έτσι πάσης φύσεως επισφαλούς εργασία χωρίς δικαιώματα. Η πρώτη πράξη αυτού του έργου παίζεται σήμερα στην DPD Interattica.

Σύμμαχοι και καθοδηγητές τους ευρωπαϊκή ένωση, Σ.Ε.Β, κυβέρνηση και η ¨κρίση¨ που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Το κίνημα που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στις ταχυμεταφορές και κατάφερε να πετύχει νίκες σε επιμέρους χώρους εργασίας είναι σήμερα πιο ώριμο, πιο αποφασισμένο, πιο ενωμένο από οποιαδήποτε άλλη φορά.

Με συμμάχους μας την κοινωνία και την αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος , είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή την φορά θα ανοίξουν πολλά ρουθούνια.

Καλούμε τους συναδέλφους – ίσσες να συμμετάσχουν στην σύσκεψη σωματείων, εργατικών σχημάτων και εργαζομένων που οργανώνει το Σ.Ε.Τ.Τ.Ε.Α με θέμα τις εξελίξεις στις ταχυμεταφορές η οποία θα γίνει στις 20/04/2010 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και ώρα 06:00 μ.μ. Επίσης στις 22/04/2010 καλούμε σε στάση εργασίας από 08:00 π.μ έως και 12:00π.μ , με συγκέντρωση 07:00 π.μ στο πύργο Αθηνών Μεσογείων 2 .ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

- STOP στις καθυστερήσεις πληρωμών

- STOP στις απολύσεις

- Υπογραφή κλαδικής σύμβασης

- Βαρέα Ανθυγιεινά στον κλάδο

- Αναγνώριση ειδικοτήτων

- Νομοθετικό πλαίσιο για τα franchise

- Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας

- Αυξήσεις και προσλήψεις

- 35ωρο – 7ωρο – πενθήμερο

- ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΙΣ DPD INTERATTICA ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ

- ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ A.C.S ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ - ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Σ. Ε. Τ. Τ. Ε. Α

1 ΜΑΗ 2010 ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

3η επιστολή του μάριου ζ. από τον κορυδαλλό


Α’ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

13.04.2010

Μας αιχμαλώτισανμας έριξαν στη φυλακήεμένα μέσα στα τείχηεσένα έξω απ΄τα τείχηΑσήμαντη υπόθεση η δική μαςΤο χειρότερο είναινα κουβαλάει ο άνθρωπος τη φυλακή μέσα του:συνειδητά, ασύνειδα…Έτσι κατάντησαν τους περισσότερους ανθρώπους,τίμιους, καλούς, προκομένους ανθρώπους…Ναζίμ Χικμέτ

Κοντά στον ένα μήνα φυλακή και καλά κρατώ, διότι μέσα σε όλα τα αίσχη που έχουν κάνει εκείνοι, όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί αποκοιμιστές του κράτους, εμάς μας έχει κάνει καλό με το να είμαστε εδώ πιο δυνατοί με μόνη δύναμη, όπως μου λέει καθημερινά ένας φίλος, την καρδιά, το μυαλό και την αλληλεγγύη -ώστε να φωνάζουμε για τα δικαιώματα μας και να αντιστεκόμαστε.

Όσο κι αν δεν είμαι εγώ ο πιο κατάλληλος να μιλήσω για την φυλακή, μιας και η διαδρομή μου εδώ μέχρι τώρα είναι μικρή, ωστόσο έντονη, διαπιστώνω ότι ο όρος σωφρονιστικό ίδρυμα, αν όχι αστείος είναι το λιγότερο ατυχής. Χρησιμοποιώντας τον τίτλο αυτό υποτιμάμε τους εαυτούς μας και τους ίδιους τους φυλακισμένους, ενώ εξωραίζουμε αυτό το μνημείο δειλίας και υποκρισίας της καταστολής. Πώς μπορεί αυτό το τεχνητό περιβάλλον, το οποίο απομονώνει τον άνθρωπο, του τσακίζει κάθε ανάγκη για δημιουργία, τον απομακρύνει ακόμα και από τους δικούς του ανθρώπους και τον κάνει όλο και λιγότερο ταιριαστό στην κοινωνία, να τον βελτιώσει και να τον εντάξει; Ντροπή. Η φυλακή αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της κρατικής καταστολής. Αυτό το λείψανο ανθρωπιάς στα μάτια των εξουσιαστών και των υπηκόων τους μοιάζει με κάποιου είδους θάλαμο κάθαρσης, που στόχος του είναι το άτομο να σωφρονιστεί, ενώ ο βασικός στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος πέρα από το να τρομοκρατήσει την κοινωνία (ώστε να μην προβεί σε ενέργειες που είναι εναντίον του κράτους, χωρίς αποραίτητα να είναι αξιόποινες). Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις καταγεγραμμένες, μη αξιόποινες, που έχουν καταλήξει στη φυλακή. Μια από αυτές είναι και η δική μου, στην οποία το πιο άμεσο όργανο καταστολής του κράτους, με συνέλαβε στο όνομα του νόμου τους, ενώ εγώ διαμαρτυρόμαι στο όνομα των δικαιωμάτων και την ελευθερίας.Όπως ο χρόνος περνάει και βάφει τους τοίχους της φυλακής, έτσι ξεφτίζουν τα συναισθήματα, και τα δικαιώματα του ανθρώπου που ζει στην ελεύθερη κοινωνία. Μια κοινωνία που δέχεται συνεχώς τις ληστρικές επιθέσεις των τραπεζών, βομβαρδίζεται με αβεβαιότητα από την εκάστοτε κυβέρνηση χωρίς να παίρνει εγγυήσεις για το παρον και το μέλλον που παρακολουθείται και ελέγχεται, με κατασκευασμένες ανάγκες που κρατάνε δέσμιο τον πληθυσμό. Πόσο υπερήφανα ελεύθεροι μπορούμε να νιώθουμε; Η αντίδραση, η διαφωνία και η σκέψη γίνονται πλέον αδικήματα, αφού κάθε μορφή αντίστασης βίαια και μη φαίνεται να τιμωρείται ως κάποιου είδους ασέβεια στο κράτος. Ελπίζω οι μαθητές μου να σέβονται τον εαυτό τους. Ποιοί είναι λοιπόν αυτοί οι τέλειοι πολίτες που θέλει τελικά αυτό το κράτος; Ποιά είναι η αξία του λόγου και της άποψης του πολίτη μπροστά στα όργανα του κράτους και πώς εκείνο (το κράτος) άραγε θεωρεί αυτούς που αντιδρούν; Θέλει ένα νου «αληταριό» ή ένα νου νεκρό;

Κινήσεις τακτικής και παραδειγματισμού προσπαθούν να φορτώσουν τον κόσμο με φόβο, φτιάχνοντας ιστορίες και μπαμπούλες εμπνευσμένα και ιαματικά ψέματα και εκδικητικά παραμύθια από τα όργανα του με το νομικό οπλοστάσιο, έτοιμο για δράση κι εκδίκηση. Ψέματα μεταξύ τους, ψέματα και στο λαό. Το καλύτερο μάλλον θα ήταν για εκείνους να μην γεννηθούμε καθόλου ή αφού γεννηθήκαμε, να είμαστε αφανείς. Αυτή η προσπάθεια κοινωνικού αποκοιμισμού και σκοταδισμού αποδεικνύεται μάταιη, και την καλύτερη απάντηση αποτελούν όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί αγώνες και εκφράσεις που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν παρόλες τις προσπάθειες κυβερνητικών εκπροσώπων για την απαξίωση τους, καθώς και από τα μεγάλα κύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης του κόσμου. Η κοινωνική αντίδραση είναι υπαρκτή. Δεν θα σταματήσει όσο θα υπάρχει δύναμη να σκεφτόμαστε, να νιώθουμε και να φωνάζουμε (και να προτάσσουμε τα σώματά μας), όσο θα θίγονται οι ιδέες μας, οι ζωές μας και τα δικαιώματα μας. Το κράτος οφείλει να σωφρονιστεί και όχι να σωφρονίζει.

Ανένταχτος σε όποια κομματική ομάδα και ταυτότητα αλλά και πιστός στις μέχρι τώρα ιδέες μου, παρατηρητής σε όποια κομματική συνεργία, δεν φωνάζω για την αθωότητα μου -είναι δεδομένη- αλλά για την αδικία που ακόμα και με τα δικά τους μέτρα και σταθμά είναι υπαρκτή.

Ψάξε, συνέχισε να ρωτάς και μην τους εμπιστεύεσαι.Λευτεριά στην έκφραση, στο λόγο και στην πράξη.Λευτεριά σε όσους είναι μέσα και έξω απ’ τα κελιά.http://freemariosz.wordpress.com/2010/04/14/2593/