Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Οι εργάτες τουΤΕΚΕL (ΚρατικόμονοπώλιοΠοτών καιΚαπνού) Θέλουμε πίσω τηδουλειά μας!

Γνωρίζουμεπολύ καλά τουςεργάτες του ΤΕΚΕL ( ΚρατικόμονοπώλιοΠοτών καιΚαπνού) από τοναγώνα τους πουδιήρκησε 78μέρες στηνΆγκυρα.
Ηαντίσταση αυτήκαι τα αιτήματατους ήτανδίκαιη.Ηκυβέρνηση τουΑΚΡαντιμετώπισεαυτήν τηδίκαιη αντίστασημε γκλοπ,καπνογόνα καιμε μάνικεςνερού.Ηκυβέρνηση τουΑΚΡ είναιάδικη. Είναι αδικίανα επιτίθεταισε αυτούς πουπαλεύουν γιαδουλειά, για τοψωμί, για ταδικαιώματα τουςκαι για τηναξιοπρέπειατους. Είναι έγκλημακατά τωνανθρώπων τουμόχθου.ΓΙΑΤΙΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΤΕΚΕLΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ;

Ηκυβέρνηση τουΑΚΡ πουλώνταςτακαπνεργοστάσιαεπεξεργασίας των φύλλωνκαπνού σταξένα κεφάλαια,πέταξε στο δρόμοτουςκαπνεργάτες.Υποχρέωσαντους 12 χιλιάδεςεργάτες να συνεχίσουννα δουλεύουνσύμφωνα με τοάρθρο 4-Γ.

Τισημαίνει τοάρθρο 4-Γ:

Σημαίνειότι οι εργάτεςθα δουλεύουνχωρίς εξασφάλισηεργασίας. Δε θαέχουν μέλλον.Δε θα υπάρχει τοεφάπαξ. Θαπάψουν να υπάρχουντα κατεκτημέναδικαιώματατους. Δε θα ασφαλίζονται.Θα δουλεύουνμε σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αυτό είναισκλαβιά.

Οιεργάτες τουΤΕΚΕL,ενάντια σε όλααυτά,αντέδρασαν γιατα δικαιώματάτους. Ο αγώναςτους κράτησε 78μέρες.Στις15 Δεκεμβρίουτου 2009, μετά τοκλείσιμο τουεργοστασίουτους, χιλιάδεςεργάτες του ΤΕΚΕLπου απαιτούσαννατοποθετηθούνσε δημόσιεςεπιχειρήσεις,συγκεντρώθηκανμπροστά στοκεντρικό κτίριοτουκυβερνώντοςκόμματος στηνΆγκυρα.Οιεργάτες, οιοποίοι είχανέρθει απόδιάφορες πόλειςτης χώρας,δέχτηκανεπίθεση απότιςαστυνομικέςδυνάμειςμπροστά στοκεντρικόκτίριο του ΑΚΡ.

Απότην επόμενηκιόλας μέρα (16/12/2009)οι εργάτεςσυγκεντρώθηκανκαι έστησανκιόσκιαμπροστά στοκεντρικόκτίριο τηςΣυνομοσπονδίαςτων ΕργατικώνΣυνδικάτων (Τurk-Is)ΤΙΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙΑΥΤΗ ΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 78ΗΜΕΡΩΝ;

Παράλληλαμε αυτή τηναντίστασηδημιουργήθηκε καιένα μεγάλοκίνημασυμπαράστασης. Όλοι οικαταστηματάρχες,οιδημοκρατικοίφορείς και ολαός τηςΆγκυραςστάθηκαν στοπλευρό τωναγωνιζόμενωνεργατών.Η εικόνα αυτήτης πόληςδείχνει ότι οιαγωνιστές δενείναι μόνοιτους!

Τοτέλος τηςαντίστασηςστην Άγκυρα.Πώς το συνδικάτο‘’μαχαίρωσε’’πισώπλατα τουςεργάτες.

Ηκυβέρνηση,πιεζόμενη απότον αγώνα τωνεργατών, αναγκάστηκενα κάνεικάποιεςβελτιώσεις στοάρθρο 4-Γ. Αυτέςοι βελτιώσειςδεν ήτανικανές νασταματήσουντον αγώνα τωνεργατών. Ο χρόνος για την προσφυγή στο Συμβούλιο τουΚράτους είναι περιορισμένος. Δόθηκε στο εργάτες προθεσμία 30 ημερών για να προσφύγουν κατά τουάρθρου 4 Γ.

Οιδιευθύνοντες τουσυνδικάτου συνεργάστηκανμε τηνκυβέρνηση καιδιέλυσαν τηναντίσταση.Δήλωσαν πως θα φτιάξουνένα ημερολόγιοδραστηριοτήτωνμε βάση τοοποίο θαπραγματοποιήσουνδήθεν μεγάλεςσυγκεντρώσειςκαι έτσι ξέστησαντα κιόσκια.

Οιδιευθύνοντες τουσυνδικάτουδήλωσαν πως θαοργανώσουν κινητοποιήσειςτην 1η Απριλίουμε χίλια άτομα,στις 2 Μάιου μεδυο χιλιάδες άτομα,στις 3 Ιουνίουθα οργανώσουν3ήμερο αγώνα, ενώστις 4 Ιουλίου4ήμερο. Στησυνέχεια δήλωσαν για τονΑύγουστο πως, «ανσυνεχίσουν ναμη δέχονται τααιτήματα μας,θα γυρίσουμεξανά στηνΆγκυρα και δεθαεπιστρέψουμε».

Στις 1-2Απρίλιου τουςεργάτες τους υποδέχτηκαν οιαστυνομικέςδυνάμεις καιέτσι δεμπορούσαν να πλησιάσουντο Κεντρικόκτίριο τηςΣυνομοσπονδίαςΕργατικώνΣυνδικάτων (Τurk-Is). Όλα ταλόγια και οιυποσχέσεις ξεχάστηκανκαι όλες οικινητοποιήσειςακυρώθηκαν.

Στις29 Ιουλίου τοσυνδικάτοέστειλε στουςεργάτες έναγράμμα του οποίου τοφλέγον θέμαήταν το εξής, «τοσυνταγματικόδικαστήριο θαπάρει απόφασηγια το άρθρο 4-Γ.Οι εργάτεςπρέπει ναδεχτούν τοάρθρο 4-Γ.»Υποσχέθηκαν ναοργανώσουν μιαπορεία προςτην Άγκυραστην περίπτωσηπου ηδικαστικήαπόφαση είναιαρνητική. Όσοαργούσε ηαπόφασηδήλωναν: «πιστεύουμεστην έννομητάξη και στοκράτος δικαίου».Τελικά όλες οιυποσχέσειςξεχάστηκαν.

Τιπρέπει νακάνουμε; Για ναυπερασπίσουμετα δικαιώματακαι το μέλλονμας πρέπει νααντισταθούμε.Δεν υπάρχειάλλος δρόμος.Απέναντισε ποιον θααντισταθούμε;Αυτοίπου επιμένουνγια το άρθρο 4-Γείναι οιιμπεριαλιστέςκαι οισυνεργάτεςτους.Οιιδιωτικοποιήσεις,οι εργολαβίες,το ελαστικόωράριο και τοάρθρο 4-Γ είναιμέσα τουιμπεριαλισμού.

Θααντισταθούμεστο άρθρο 4-Γ.- Επειδήοι εργάτεςαπειλούνται μεανεργία.- Επειδήείναιεξολοθρευτικό για τακατακτημέναδικαιώματα.- Επειδή προωθείτηνανασφάλιστηεργασία.- Επειδή είναι Θάνατοςγια τουςεργάτες.- Επειδή είναισκλαβιά.- Επειδή είναιπείνα. Η πείνασπρώχνει τουςανθρώπους στηναναξιοπρέπειακαι στηδιαφθορά.Τασυνδικάτα τουσυστήματος δενυπερασπίζονταιτα δικαιώματατων εργατών!Τek Gida Is(το συνδικάτοτωνκαπνεργατών-τροφίμωνκαι των βοηθώνεργατών) και Turk-IS (ΣυνομοσπονδίαΕργατικώνΣυνδικάτων)δεν υπερασπίστηκαντα δικαιώματατων εργατών. Τασυνδικάτα δενέδωσαν καμιάσπουδαία μάχηενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις εδώ και χρόνια.Αυτά πουέκαναν ήταν μόνογια βιτρίνα.Πάντα διέλυαντιςαντιστάσειςτων εργατών.

Επίσης,δεναγωνίστηκανποτέ για τουςεργάτες πουέχουν απολυθείλόγωσυνδικαλισμού.Π.χ. στο εργοστάσιο Cizmeci Gidaαπολύθηκαν 33εργάτες λόγωσυμμετοχήςτους στο συνδικάτοτου Τek Gida Is και ενώ απότους ηγέτεςτου συνδικάτουυπήρχε ηδιαβεβαίωσηότι ο αγώνας θασυνεχιστείστις πλατείες, την 16ηημέρασταμάτησανόλες οιπράξειςαντίστασης.Εξαιτίαςτηςσυνδικαλιστικήςτης δράσης στο Saglik-Is (ΣυνδικάτοΥγείας)απολύθηκε η καθαριστήριαΤουρκάνΑλμπαίρακ από τοΚρατικόνοσοκομείοΠασαμπαχτσε.Και αυτήπροδόθηκε στησυνέχεια απότο συνδικάτοτης.

Οδρόμος τωνκαταπατήσεων τωνδικαιωμάτωναπό τουςιμπεριαλιστέςκαι τουςσυνεργάτες τουςανοίγει από τασυνδικάτα τουσυστήματος.Δυστυχώς, οιεργάτες πρινκαναντιμετωπίσουντους εργοδότεςτους και τηνκυβέρνηση,εμποδίζονταιαπό τα ίδια τασυνδικάτατους.

Ηλύση βέβαιαδεν είναι νααπομακρυνθούμεαπό τα συνδικάτα.Τα συνδικάταείναι οιοργανώσεις τωνεργαζόμενων.Για αυτό η μονήλύση είναι ηεπαναστατικήμεταρρύθμισητων συνδικάτωνκαι τωνσυμβουλίωντους. Μόνο τότετα συνδικάταμπορούν ναγίνουν οιπρωτοπόροιστον αγώνα τηςεργατικήςτάξης.Οιεργάτες τουΤΕΚΕL και όλοι οιεργάτες είναι στοστόχο τουάρθρου 4-Γ,Ηαντίσταση πουξεκίνησεμπροστά στοΚεντρικό κτίριοτου συνδικάτοΤek GidaIs είναιδικός σαςαγώνας.. Οικαπνεργάτεςτου ΤΕΚΕL πουαντισταθήκαν 78μέρες στηνΆγκυρα έχουνγίνει πρότυποστους εργάτεςτης Τουρκίας.Όσοι βρίσκονταιστον στόχο τουάρθρου 4-Γ, οι εργάτεςτων δήμων, οιεργάτες τουεργοστάσιου ζάχαρης,οι εργάτες τουαυτοκινητόδρομου,οι εργάτεςστον κλάδο τηςενέργειας πρέπεινα ξεκινήσουν τηναντίσταση απότώρα. Αν περιμένουνμέχρι τηνστιγμή τηςεπίθεσης θαείναι πολύ αργά.Να οργανώσουμετην αντίστασηαπό τώρα.Να υπερασπιστούμετον αγώνα των εργατών του TEKEL!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου